Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz04ogq0ytdkmzlinge5nwy0ztyzotbhmmzhyjdiodixziykdhh0pssmmty3ote= CATERPILLAR 140HNA 2ZK02851 1998 12353 17A00074 $59,900.00 fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz05mduxzwfimje3mguyytzhzji2zgrhognlyti0mdg2miykdhh0pssmmtcwmze= CATERPILLAR 140HNA APM02949 2006 8622 14G03221 $185,000.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz04nzfhnmfjmtdlyzkzm2jiyjvlndy1ntrkzdk4nwmxzcykdhh0pssmmtyznjc= CATERPILLAR 14G 96U09243 1994 31804 X16W00684 $128,000.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz05zwfimjawndy3ntmymde2otk0ogqwzti0yjc0zdzhnyykdhh0pssmmtm0nji= CATERPILLAR 140M2AWD R9G00190 2012 5043 17W00778 $197,200.00 chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz04n2eyzju5nzm3mgzhzgyyyjazytzmyju2nmnjn2uzzcykdhh0pssmoti3oq== CATERPILLAR 140M2AWD R9G00185 2012 5141 17W00780 $189,900.00 fife, WA more
Wtk?jhnyyz04ndu2zjm0mju2ngm4yzq0ytcymznhzti2ytbjztlmmsykdhh0pssmmta1mdu= CATERPILLAR 14G 96U08062 1990 16338 15W78371 $121,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1kymjlote5zmjmywmxndy1zwqzogqzmgu3owizyjhlzsykdhh0pssmodq1ng== CATERPILLAR 14H 7WJ01516 2000 10096 26W58177 $587,200.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1hnzq0ztmymwnjywizmjcxyza0yjqymthjmguyzgi5miykdhh0pssmndy0ntc= CATERPILLAR 160M2 R9L00114 2011 3901 14G04574 $256,500.00 WASILLA, AK more
Wtk?jhnyyz1mogninda3ymy5ogjhngi0ode0ntk2nzk4zmqxnmrinyykdhh0pssmmjmyota= KOMATSU GD655-5 55288 2011 2557 16W00813 $154,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1imdg5otvhyzawztlkztyzotlmogzhnjm2ytrimzrmncykdhh0pssmmje0mdi= CATERPILLAR 140MAWD D9G01126 2011 5191 15G07823 $225,500.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1hnzqxmwuzndjjotnkyzi4yzcxmza5odk0ndq3oduxosykdhh0pssmmtk4ndc= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00127 2012 3747 16G00381 Call seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iyjy1ntm2n2fmntfmztuxzdkyyjixnzhmodmyzjiwniykdhh0pssmmje3nzc= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00139 2012 3528 16G00346 $238,900.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1hy2qwotbknzdizji4mdqxotrkmgvlmgjimwm1mjc0zsykdhh0pssmmji2mw== CATERPILLAR 140M B9M00496 2008 4361 B17171 $200,800.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz05ytrlywqzmje4mzexm2uwotc3ywrizdzlytzjmdfmniykdhh0pssmntuwnty= CATERPILLAR 140HNA 2ZK01935 1997 11552 17A00012 $75,000.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1iytq0zmrkntlmogq2ntezogninjrlztu5yty5zjg1zsykdhh0pssmndy3njy= NORAM 65E 65ET9913 2013 643 13W72529 $228,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jy2ewngvmngm1mwvlodcwyji4mwy4ngjimzhizdc1nyykdhh0pssmntmynta= CATERPILLAR 14H 7WJ01495 2000 12548 16W00792 $110,000.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1mnjfkndi3ywu5ogy1ogu5zme3y2rkm2rlzwm3zjnlmcykdhh0pssmmtk3njm= CATERPILLAR 14G 96U09396 1994 14325 X16A00189 $94,500.00 more
Wtk?jhnyyz1imjvln2u5mjy1zwmzyme4otqznwnintczzjizy2zjmcykdhh0pssmndi3ntu= CATERPILLAR 160M2 R9L00116 2011 2905 14G04575 $243,700.00 more
Wtk?jhnyyz1modyyngiyzmqym2u1ywnkzgvky2vkztk2mmrkztg4ziykdhh0pssmntk1mji= CATERPILLAR 160M B9E00490 2011 4943 15G07793 $194,700.00 more
Wtk?jhnyyz1lzdk4mtm4ngnlzmnlytu3odm1mdzhnjyxmtuzngvhyiykdhh0pssmnduznw== CATERPILLAR 140M B9D00689 2008 7324 15G07785 $153,900.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1hodvkmdiyzmvizgu1mdg2owiwytkxndy2njawztlhnyykdhh0pssmntyymzg= CATERPILLAR 160M B9L00495 2011 4363 15G07704 $182,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04yme0nje2ode3ndu5n2jhyzg3zwfmzdc1n2uxyjvkyyykdhh0pssmndayndy= CATERPILLAR 160M B9L00494 2011 4653 15G07705 $187,400.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mzgjhmmm0mjnmztyxowq5odnkowe4yzcynthhnjliocykdhh0pssmmzm4mdy= CATERPILLAR 160M B9L00488 2010 5241 15G07471 $178,000.00 great falls, MT more
Wtk?jhnyyz1knde3mgiwndu1njy3nzvioweznjfmzgvkzjnmmjq5miykdhh0pssmmjqymzc= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00159 2012 2286 17G00552 $225,800.00 more
Wtk?jhnyyz1hy2yyodvjmte3njm3n2u5yzu1nwvlytu2ogiyztewnsykdhh0pssmmtaynza= CATERPILLAR 160M2 R9L00234 2014 2844 17G00956 Call Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04zwexztdhogvjnmq0mdrkyzc5njlintaznzk4mdazzsykdhh0pssmmtaymdc= CATERPILLAR 160M B9L00493 2010 4779 15G07703 Call more
Wtk?jhnyyz04zgniogzhmwywnju1owfmyty3yzm4nta2zdbin2nhmsykdhh0pssmmti5mdc= CATERPILLAR 160M2 R9L00119 2012 2928 14G04577 $241,400.00 more
Wtk?jhnyyz1kzge2nzrmzgziyzrlnde2yjzhzjjizda5ntizyjnhmsykdhh0pssmmji2otu= CATERPILLAR 160M2 R9L00130 2012 3658 14G04582 $199,600.00 more
Wtk?jhnyyz1hztgxn2u4nwjhzwe5n2ezywfkngqxm2q1mthjztnmysykdhh0pssmmzqxoa== CATERPILLAR 160M2 R9L00106 2011 6500 14G03609 $229,000.00 more
Wtk?jhnyyz1knwewm2mwmdzmmge4mgzkotg5zgzmnjq5ytlkmdrmosykdhh0pssmmza0mtq= CATERPILLAR 160M2 R9L00103 2011 5429 14G03606 $198,300.00 more
Wtk?jhnyyz1kzwu0y2ziywfhmzk0ztdhzju1odqzztjlnzfhy2riosykdhh0pssmnda0ndq= CATERPILLAR 160M B9L00372 2008 6661 14G05982 $177,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lnwjkntdiytvlzju5zjqwzde5yweynwfhogi3yzfkziykdhh0pssmodk1na== CATERPILLAR 16H 6ZJ00644 2000 15269 14G04470 $227,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iodk4yte3ywqzytq4zdu2ytvjngfhyte0nzuwmdfmmsykdhh0pssmntk4mjy= CATERPILLAR 160M2 R9L00105 2011 4644 14G03610 $243,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jotdmyjuyotdhymu4ndcyote0ogm2zwezmdk3ndy5myykdhh0pssmotaxma== CATERPILLAR 160M2 R9L00107 2011 5273 14G03608 $243,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kztfmodmyztbmogmymwu2ywfinzu5ntq0zwy0ytk2mcykdhh0pssmmze2ndu= CATERPILLAR 160M2AWD M9K00404 2011 4917 16G00701 $171,900.00 more
Wtk?jhnyyz1jntc3mjyznmnlmdvlndhmyjiymdbhzjdhnwvmnzkwysykdhh0pssmmzi4mzq= CATERPILLAR 160HNA ASD00598 2006 8081 14G05979 $125,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hodyxmdvjowywmwy4mju5otmwmwq2zja4zjnjmmqwncykdhh0pssmmzeymg== CATERPILLAR 160M2AWD R9T00121 2012 3781 16G00822 $229,700.00 more
Wtk?jhnyyz1jmzljn2i1mjnimjiznjrhzje4nmrjode5ywnmmwm0ysykdhh0pssmndk3njm= CATERPILLAR 160M2 R9L00131 2012 3094 16G00821 $193,800.00 more
Wtk?jhnyyz04nmezyzu0mjm5yjc1ztlhyzbmogrlzdm3zju4nzrknsykdhh0pssmmze5nw== CATERPILLAR 160M2AWD M9K00405 2011 5158 16G00703 $219,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iytg3zdjmnzi1ymninjvkzdi0mty4otc0ogvlodniocykdhh0pssmmzixoq== CATERPILLAR 160M2 R9L00219 2014 4128 17G00512 $215,000.00 Williston, ND more

All equipment subject to price change and/or prior sale.