Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1kogflzjg2yme3zdc0ytawzda0mmq5nzc2mzgzyzhimiykdhh0pssmmjkxnjm= CATERPILLAR 160M2 R9L00227 2014 3214 17G00949 $204,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz05owq5nmfjotcyyzjjnwqxzgu3njywnzzhzgu4odfimcykdhh0pssmndk5ndi= CATERPILLAR 160M2 R9L00216 2014 4263 17G00514 $196,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz05ntliyjzimwm1yzvkodayzdu5mjnjyjywotnimtrmmyykdhh0pssmndc3njm= CATERPILLAR 160M2 R9L00140 2012 4866 16G00413 $195,200.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz04mtqwntbiowyyyjdimja1y2i2ogfimtm1m2y5otfmnyykdhh0pssmnji1mty= CATERPILLAR 160M2 R9L00229 2014 3443 17G00951 $207,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1mzgzioge4m2nlmwe1mgizzwq5mtdmzmuznjq2ywnmnyykdhh0pssmnzq4ng== CATERPILLAR 160M2 R9L00212 2014 4570 17G00515 $199,900.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz04oduzote2mjc3mzrlyzniyzy2odqwmtlkywrkyja0ocykdhh0pssmndgwnjc= CATERPILLAR 160M2 R9L00219 2014 4412 17G00512 $184,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1imtlhntrimzexzjgxzwi3zwzlm2rim2jmztrjowrmmcykdhh0pssmnjm2ng== CATERPILLAR 140M B9D00686 2008 5420 X18A00155 $165,000.00 Sterling, WA more
Wtk?jhnyyz1jyte0nty3ntdmzji1owqxowyzytrhowfimdm1zmy1miykdhh0pssmnza5oa== JOHN DEERE 870G 1DW870GXK0629459 2010 3544 13G01499 $94,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iztgxmze5ngi0ymy0ymyyzju4mtgxn2fjotg1y2i4ysykdhh0pssmnjezmjg= CATERPILLAR 160M2 R9L00107 2011 5646 14G03608 $171,100.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1mmwqznzhlnzg1mgnmytcxy2jhmdmxytjjntk5n2flyyykdhh0pssmndmynjy= CATERPILLAR 160M B9L00251 2008 6926 B14605 $146,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1indjhywjimwy2n2e1zjc2zmu0ntewmgy2mgrim2q3mcykdhh0pssmmjy1mde= CATERPILLAR 14G 96U00446 1974 156 X18A00020 $135,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1knmeymjjizdayntuznmqzzdlknzq4ndrhngqznzlmyyykdhh0pssmmjazodu= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00124 2012 4576 16G00348 $229,900.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1lmjdizjbjmmmzmjixmgq2yje3otnkmmq0yjgzodaxyyykdhh0pssmnjazmdi= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00130 2012 4025 16G00354 $249,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz04n2eyzju5nzm3mgzhzgyyyjazytzmyju2nmnjn2uzzcykdhh0pssmoti3oq== CATERPILLAR 140M2AWD R9G00185 2012 5213 17W00780 $174,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iytq0zmrkntlmogq2ntezogninjrlztu5yty5zjg1zsykdhh0pssmndy3njy= NORAM 65E 65ET9913 2013 742 13W72529 $250,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05mdm0ndc4zgiyowmzodhhodflmmi5njbjodyxyzaznyykdhh0pssmmzqynzi= CATERPILLAR 14G 96U09243 1994 31808 X16W00684 $108,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1hymrimdezmjvhndbiyzbiytbmnzhjm2zhyjq4mtvjnsykdhh0pssmmjq1mjq= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00183 2016 1482 18G01155 $347,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05mwe2y2izndljnte1othlytexnmuzzgq0mtnmmdhhzsykdhh0pssmntgwna== CATERPILLAR 140M B9D00299 2008 6189 13G00211 $119,600.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jmwy0zmnizwq4zgfiytlkyjcyztkyzdkxmtezy2vkosykdhh0pssmmzg5ntc= CATERPILLAR 160M2 R9L00201 2014 7066 18G01011 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmdfhowfmzdcwnzu5yzzhodmwogu5mzk1otm1mde5zsykdhh0pssmmzy0mzy= CATERPILLAR 160M2 R9L00196 2013 5419 18G01009 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05njaxytzmmjrhmgzimdfjzmi0ztdiotuwzmuwmtawosykdhh0pssmntmwndq= CATERPILLAR 160M2 R9L00194 2013 5939 18G01007 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mzwq4oge3odeymge0mmm4oda0mmqwotuzytvimdkzyyykdhh0pssmmzk0otk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00180 2016 1498 18G01233 $347,900.00 more
Wtk?jhnyyz04ndjjnmnjnzfjy2mymjvjodyxnwq0ywi5mmnlzmuwnyykdhh0pssmntc1otm= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00178 2016 2388 18G01153 $347,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1injdmnzqzmdhjzwqxnjgwodmyotbiztcxy2u1zdm2ysykdhh0pssmmti2njk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00171 2016 2122 18G01231 $347,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1iytvhmzewzwnkzde1mzywoty1ndfkymmzy2vintniniykdhh0pssmode4ma== CATERPILLAR 160M2 R9L00190 2013 4108 18G01004 $223,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jzte4mtm5y2yxzjc2ndg3ytu5nza4otviotrmzjq2yiykdhh0pssmmjk0njg= CATERPILLAR 160M2 R9L00200 2014 6929 18G01010 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hndhingjlnwu2ntg4otu0ymmymtmwmtk1ntviyjnimsykdhh0pssmmzg0nta= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00172 2016 1951 18G01151 $347,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1knjk5mdhingm4y2e2mzrhy2nhoge2y2zintbiy2izmsykdhh0pssmnde5mde= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00173 2016 1717 18G01152 $347,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kotzmzmq3njk3njqzymuwzjc3mji0zjq1n2uwowq0miykdhh0pssmntu1mjk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00185 2016 1644 18G01157 $347,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05ogvlzgqyytflmzy3ymiyzjuzztuzzjm5nmq3owyzocykdhh0pssmmzk0mzc= JOHN DEERE 770GP 627109 2010 5140 14G03369 $134,800.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jy2uym2nhyjm1yzy4yzzmymy3mmi1nwu2owrlmmuzyyykdhh0pssmmze5mjq= CATERPILLAR 140M B9M00243 2008 9377 13G01272 $139,400.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz04ztzkmdkym2fiy2u0mwmyzwrkywvizjzjmzm5mjjiziykdhh0pssmodewoa== CATERPILLAR 12M2 F9M00291 2013 5162 18G00472 $146,700.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04ztm5nzjkzdhjodqxnmeyyjiyzdk4mgu0ndyxode0yiykdhh0pssmmzk3njg= CATERPILLAR 12M2 F9M00295 2013 6246 18G00457 $153,200.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1inzzkmjbjzjk5ndqxowrjowe4zdfjyte1zwvlmtc5ysykdhh0pssmnduwndg= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00129 2012 6769 16G00339 $198,900.00 Williston, MT more
Related-products CATERPILLAR 160M2AWD R9T00160 2012 3869 17G00141 $208,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jmzg5ngvmzju4zdvkztu5zguzngriztziytbhmwjiosykdhh0pssmmjgzotk= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00140 2012 4712 17G00215 $240,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mntrjmmy3mdnmmmqxyzrkywvlzwy1nwmynju4mde1nsykdhh0pssmnda4njg= CATERPILLAR 160M2 R9L00210 2014 4171 17G00508 $209,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1hntu0ngviyjfhyzk1mzazymrmngjky2jjzgi1ndiwniykdhh0pssmmzcxntu= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00288 2014 4111 17G01011 $228,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1mntqyztbhzwyxzda5mwzkyjkymdy5ywu5ytfimjlkmsykdhh0pssmodcxmw== CATERPILLAR 160M2 R9L00231 2014 3114 17G00953 $204,400.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04mdzhodbjzjywmwy3ndkwzwyzoduwy2u4owy2mgu0osykdhh0pssmmji1mdq= CATERPILLAR 160M2 R9L00232 2014 3828 17G00954 $198,900.00 Williston, ND more

All equipment subject to price change and/or prior sale.