Used Equipment

TRACK EXCAVATORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1lmje4odhlyjk1odlizjq0ztc4mza5mwnmyznioge4yiykdhh0pssmmtgwmdi= VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC140BLC 12170 2006 12210 18W01011 $35,900.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz04mwu1otvkmtgzmwm3zmzhztbhnwnhotmzmthlndi1ysykdhh0pssmmtkznzg= VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC140BLC 11845 2005 12070 18W01010 $35,400.00 more
Wtk?jhnyyz05nthlmzu0mmezzwiymzm4otc4ndixzgu2y2q3ndiwyyykdhh0pssmmzyyntq= VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC140BLC 12717 2007 9090 18W01012 $33,500.00 more
Wtk?jhnyyz1jnzmxmmexode0odvmodvhzgy3zjmyzdgxotewzmjjocykdhh0pssmndq1odu= VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC140BLC 12845 2007 8195 18W01013 $36,800.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lnty4mtu2yznjyjm0ntc4ymningrimjq0mdg2m2jkmsykdhh0pssmmji0na== CATERPILLAR 303.5E2CR JWY01871 2016 463 17W01639 $55,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04ztriyji2otrlymm1zwqzodqxyzm3n2vhntkzmtfjzcykdhh0pssmmza5mju= CATERPILLAR 303.5E2CR BG800659 2015 1933 18W00431 $38,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1lztdlyznknzjjnja1ztmyytvjmddlmzg1ytqzntmxncykdhh0pssmmza0mzy= CATERPILLAR 303.5E2CR BG800600 2015 2024 18W00433 $29,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1mnmjmndezmjbjztzmnji2odk3ngnkowvlnzk4ywjkzcykdhh0pssmntqwmta= CATERPILLAR 303.5E2CR BG800567 2015 1934 18W00434 $29,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz05mtrmogriogvlyme2mgzkowi5ndaxzmm2otuyyza2zsykdhh0pssmndgzntg= CATERPILLAR 305E2 CRCN H5M04903 2017 589 17W00545 $54,500.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1lztiyogy4mzg5mmm4nmm5zjewmtu5mtriotrimjfkysykdhh0pssmndu2odq= CATERPILLAR 305E2CR H5M02660 2016 740 17W01641 $69,100.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kmda4ogezztc5yweznjfmotrjywi2otu4zmuynjhlmcykdhh0pssmndezmjk= CATERPILLAR 305E2CR H5M02655 2016 630 17W01642 $69,100.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iywvknzvjmzniyzqxngexzwjjmdu3mdjiywjkm2rkmyykdhh0pssmodg0mq== CATERPILLAR 320L 9KK02529 1994 13854 X18W00816 $46,000.00 more
Wtk?jhnyyz1jody3m2y0m2myntixmznhzjflyjvjnzbmmmi1njhhyiykdhh0pssmmti0otg= CATERPILLAR 304CCR FPK01691 2007 8700 X18W01993 $24,500.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1hywexntzlndmymtyzodi1owfimgy4ntjizdkymmq0zcykdhh0pssmnjq3mdk= CATERPILLAR 305E2CR H5M04730 2017 216 X18W01972 $81,000.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1mmza5mdc3nzexodg1zgy3zda4n2zlmthkn2ywodjiniykdhh0pssmntkxmzq= CATERPILLAR 304DCR TYK01146 2012 840 X18W01412 $41,950.00 more
Wtk?jhnyyz1kzmqzmmyxzta3mje0oduxyzdmmtrmzgq3nzhmyzu0ocykdhh0pssmmjq4mw== CATERPILLAR 312 6GK01538 1996 8441 X18W01891 $35,300.00 Anderson Island , WA more
Wtk?jhnyyz1jzjgyymu0mdgynwi2yje0zwy0zdlhyza3mtuwnznkniykdhh0pssmndexodq= CATERPILLAR 308E2CRSB FJX03256 2015 2800 X18W02021 $72,000.00 Graham, WA more
Wtk?jhnyyz1mmjmxmdu4ndbjmjawymeyywy0zti5nzlkzwmzmzrknyykdhh0pssmmjq1ndg= CATERPILLAR 314ELCR ZJT01274 2015 4313 18W01252 $147,600.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz05nwy5zmi2nwrhoda4nzljyjcyogqymtcynzc2ngqxmyykdhh0pssmnty5nta= CATERPILLAR 308E2CRSB FJX03284 2015 3340 X18W02022 $69,500.00 Graham, WA more
Wtk?jhnyyz1kywy2mddkyzk3mzk5zmezyziwzgu4mdlintc1ode4zcykdhh0pssmoty2na== JOHN DEERE 350D FF350DX805839 2008 6512 X18W01701 $115,000.00 more
Wtk?jhnyyz1logvmnzg5yjc2mzhlzdqzogrhyjywn2rhzwy2yzy0zcykdhh0pssmndg3njg= CATERPILLAR 312C CAE02601 2005 8100 X18W01301 $53,000.00 more
Wtk?jhnyyz1izmniztjknmq4yjbhyzcwzwzmmtbkyzzjyzkzmtbhmsykdhh0pssmnjqxmzi= CATERPILLAR 304CCR FPK01303 2006 1029 18W02157 $31,000.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1lywzinmq4nduymmmwmwq0y2exy2m1zgy1mmi0zdnlniykdhh0pssmmtg2mjc= CATERPILLAR 320CU FBB00824 2003 6507 18W02105 $64,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04mzy0mwi5mtg2ytiwzdvkytu4mzziy2q3mdaynjg0ziykdhh0pssmmzgzng== CATERPILLAR 305E2CR H5M05452 2017 58 18W02082 $65,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz05zdk1m2eyyjvhnje4mde4yjayyjbknji5ywm2owe4yyykdhh0pssmmzczndq= CATERPILLAR 305E2CR H5M05436 2017 474 18W02083 $65,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1jmde4ndrjotjlnznjogvlzjkwzje0zdg4ogm4zmmxnyykdhh0pssmmzy0ndk= CATERPILLAR 305E2CR H5M05211 2017 765 18W02162 $65,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz04zwrjn2iznjuznwfkzgvmodvhnjixmdlkzji2otbimsykdhh0pssmmtq0ma== JOHN DEERE 35G JFK274110 2012 1322 18W02169 $34,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1mn2jmmdvknzqxmzhjyta1y2zlzduxowzjztrmmmyzzcykdhh0pssmmtg3nzm= CATERPILLAR 320DLRR DHE00329 2011 7400 X19A00027 $116,650.00 Sitka, WA more
Wtk?jhnyyz1logqyzgu5zwyyngq0y2m4y2mxndi0zdjlntgzy2finsykdhh0pssmodu0mg== CATERPILLAR 303.5E2CR JWY00634 2016 359 16W00951 $59,600.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kngu0mta1mmq3ngu1mdgwyzi3nti0zgfhyjiymzy5zcykdhh0pssmmzcwnzg= JCB 330L SLPJS102XE0712678 1999 6455 X16W01162 $59,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04ztu2mgvjmzfhndk3mmjlogy4ogm4ntk1ngywytjlnyykdhh0pssmmtc3mdy= CATERPILLAR 304E2CR ME400780 2016 302 15J20085 $57,700.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1motyxzwq1zte3mdmznjq4yjq3zgu4y2q2mgu4mgq1ocykdhh0pssmmte5mzk= CATERPILLAR 304E2CR ME400762 2016 297 15J20087 $56,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1jmmm5zdu4zdkzzthjnwq3yjq4ywqyzme0zwi3mgqwmiykdhh0pssmmji1nzk= CATERPILLAR 304E2CR ME401283 2016 267 15J20218 $59,700.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz05zjq5nzgyztq2ymqxywexotgxyze5ndiwmzziogi0myykdhh0pssmndaxmdy= CATERPILLAR 304E2CR ME400770 2016 243 15J20088 $60,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04yznmmmy4ndu1ztmxotm3ogy0ymu0mtyxytqymmm1yiykdhh0pssmnja1otu= CATERPILLAR 305.5E2CR CR500689 2016 665 15A20089 $94,200.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1lmtgyy2u3ndaxmty5zjgzymuyyjk0njjkmdrkymuzmyykdhh0pssmmtyznjm= CATERPILLAR 305E2CR H5M01159 2016 521 16W01169 $71,500.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz04zgy2nzninjhkmte1mdzjyzvkmjrmnjazzjniymm3osykdhh0pssmndc2ota= CATERPILLAR 308E2 CRCB FJX07944 2017 1011 16W01116 $82,300.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1mngu5mdi0nmuzn2ewnwm3otfmytaxyjflmdexmwzjnyykdhh0pssmnjmzmdu= CATERPILLAR 305E2CR H5M01153 2016 406 16W00956 $71,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjjjztqxyzzkn2flzdmwzwy4otringi2mgjimdniocykdhh0pssmndqymtq= CATERPILLAR 305E2CR H5M01146 2016 480 16W00957 $67,500.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1hnzqym2qynmrkmdq0nza4zdnlntbim2eyngi5nmy3zsykdhh0pssmmjy1 CATERPILLAR 303.5E2CR JWY01249 2016 117 16A00007 $57,600.00 Wasilla, AK more

All equipment subject to price change and/or prior sale.