Used Equipment

TRACK EXCAVATORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1mmwexnzq5ogixzdfiotayyti3nze0nzmwzmezyjg0myykdhh0pssmndc5odi= CATERPILLAR 325BL 2JR00780 1997 16562 15W79329 $27,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kmtuymwu5otzhm2ixnzc0zjyymmnkytixotu1mje5miykdhh0pssmmje3mjy= CATERPILLAR 303.5ECR RKY04038 2014 447 15W79224 $58,000.00 more
Wtk?jhnyyz1mndnjztdiyzgzntu2zmm0ztmwzjbmmzyyyzblzge0ysykdhh0pssmndmwndk= CATERPILLAR 303.5ECR RKY02049 2013 961 14W77165 $59,800.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz04ztc3ntlkmgvjytc3ndiwzjq2nzkzy2qxndc0yjnmmyykdhh0pssmmzgwnjc= CATERPILLAR 303.5ECR RKY02690 2014 484 15A20099 $56,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04nzrlzdy3zgi5yji0ztlkzmm5mwyznmjmyjlmnmjincykdhh0pssmndi0mzi= CATERPILLAR 374DL PAP00348 2014 2791 14A19640 $616,600.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1iymziywfhnjqwyjjimtkwodhhndexzmi2ymzkmje5yiykdhh0pssmmzyzote= CATERPILLAR 349EL MPZ00733 2014 5031 14W75011 $403,500.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1imgmyn2jlngfhm2y1ymi2zmfkmtg0yti3owzmmmiwyyykdhh0pssmmtm4otg= CATERPILLAR 349EL MPZ00806 2014 3660 14W75129 $362,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lmtjiyjlioguwmjqwmzywodi3m2i0owvmytnmymu3ocykdhh0pssmmja5mjy= CATERPILLAR 349EL MPZ00744 2014 4789 14W75013 $345,700.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04n2e5y2nkzdnizjnjytq5ztfmzthiytywmwrlmze2ysykdhh0pssmnde2oty= CATERPILLAR 336FL TZA00358 2015 2156 14A19866 $312,600.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1kzduxztjhntfkmti4owfhode1ywzjy2fhyziwogyzmcykdhh0pssmnjmynjy= CATERPILLAR 336EL JRJ00356 2013 4562 X18W00392 $179,900.00 more
Wtk?jhnyyz1iodu2ztcymdmxogu5nzbhowjlmgy3mjhkmmi3nty1ocykdhh0pssmmzc3mg== DAEWOO DH200LC 0542 1990 0 X18W00071 $20,000.00 more
Wtk?jhnyyz1logqyzgu5zwyyngq0y2m4y2mxndi0zdjlntgzy2finsykdhh0pssmodu0mg== CATERPILLAR 303.5E2CR JWY00634 2015 359 16W00951 $62,700.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1lyji0nti4odkynjflotzlodcxy2m1nzq3yjq0njhizcykdhh0pssmmtg2nde= CATERPILLAR 320DFMLL GKS00193 2008 12388 15W78794 $129,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1lmtgyy2u3ndaxmty5zjgzymuyyjk0njjkmdrkymuzmyykdhh0pssmmtyznjm= CATERPILLAR 305E2CR H5M01159 2016 521 16W01169 $71,500.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz04ngexmdmyzdrmndy5zjziyzjjztrjyjc1nzzimdg0nsykdhh0pssmmzkxmde= CATERPILLAR 320EL WBK00416 2012 7012 16W01066 $91,400.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz05zwjhnje3mzc2ywnimzfkyjjjytdkztyxzgu2njmzyiykdhh0pssmmtewndg= CATERPILLAR 305E2CR H5M01153 2016 406 16W00956 $76,800.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjjjztqxyzzkn2flzdmwzwy4otringi2mgjimdniocykdhh0pssmndqymtq= CATERPILLAR 305E2CR H5M01146 2016 424 16W00957 $72,100.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz04mzhimtlhytgwmjgwzdi5otk5mtjmothiotc4m2jlzsykdhh0pssmndq5otu= CATERPILLAR 330CL CYA00520 2004 14674 X18W00615 $50,000.00 more
Wtk?jhnyyz1imwrintfkn2flnznkoduyotdkmge2ntvkmtq2yjm3myykdhh0pssmmtgwote= CATERPILLAR 329FL ERL00569 2015 1206 14A19888 $296,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1imte0otkxztdkyjrkntqxyju0nzk5ntm0zda5zmy1myykdhh0pssmmzk1ndu= CATERPILLAR 349EL TFG01112 2014 2474 14W75663 $485,600.00 yakima, WA more
Wtk?jhnyyz04ntc3mtiwymfkndixyjliztu5zdbjmguxmzgzzdjiosykdhh0pssmmjg2mdm= CATERPILLAR 315DL CJN00457 2008 3435 17W01082 $108,700.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1mndy0owmymdlkywzhmjblzthjotu3ntezmgqxytrjmyykdhh0pssmnje4mzm= CATERPILLAR 320ELRR TFX01032 2014 2215 13A19431 $200,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1imzrmnja2ztk3mtzjndnmzjc2nmvinwm4ndewyzuyysykdhh0pssmnta0odq= CATERPILLAR 320ELRR TFX00521 2013 4555 12W72338 $165,500.00 more
Wtk?jhnyyz04mdezymy2ndg3ywi1mjllowmyyzc2zmnkyjbindi1nsykdhh0pssmntg4mzc= CATERPILLAR 336ELH RZA00364 2014 3452 14W76312 $261,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05nmy5mjnmnwe1mdm4nwrlzme1nzczogrjngvhodi5mcykdhh0pssmmjcxndm= CATERPILLAR 330DL MWP02679 2008 8354 27A16315 $211,600.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1hntgyntq4ntu3nmfjmzizotu5zdq2mwjiodrhyzu4mcykdhh0pssmmzc1mti= CATERPILLAR 301.7D LJH00240 2013 2023 17W01589 $18,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1kote3ntbjzwninjdmowq2ytmwzti2mjqxzgqxztuxmcykdhh0pssmodkyng== HITACHI ZX350L FF0CHHP050036 2006 12290 17W01604 $61,200.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1lymvhmdmwmmuzmwfimwi2ogzmodviotzmntdjnjhmniykdhh0pssmndq5odu= CATERPILLAR 349FL BZ200360 2015 2888 14W76552 $337,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05yjhimjjiodi0yjqxnmqzyjgxndg2mwy5owi2mjk2ziykdhh0pssmnzk2nw== CATERPILLAR 325BL 2JR00379 1996 13461 16W00478 $40,600.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1lztvhnzc0zdjimtcxodayyjbjmthhzjhjymqznwfhzcykdhh0pssmmtq5mjq= CATERPILLAR 305.5DCR FLZ00819 2011 977 10A18447 $168,700.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1kyzm4ntbmnwqxowrkmzrjymy4nte5ytm4ngmzzgrmmcykdhh0pssmmtqynta= CATERPILLAR 305E2CR DJX00147 2014 811 15W79219 $71,500.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz04ytm1odaxzdhjmmzjodfhzjqxztu1ywm4mdmwnjblyyykdhh0pssmntk4nzi= CATERPILLAR 305E2CR DJX00157 2014 888 15W79218 $66,300.00 seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04zgjiymfjm2rmmzgzy2yzogvhztmxmje0mjqwm2qxzcykdhh0pssmntiwoda= JOHN DEERE 60G F286300 2015 0 16W01147 $65,500.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1lmtc4mzy5njfiotawy2q2zjzly2u0zmfizdc1m2y5msykdhh0pssmmza1mdi= CATERPILLAR 305CR DGT01415 2005 3799 X18W00302 $34,000.00 more
Wtk?jhnyyz04owezmzmwzgfkzmu1mgi1zgy3otg5n2jlzjjkywyzysykdhh0pssmmzc2nza= CATERPILLAR 304CCR FPK05382 2008 4022 17W01186 $28,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1kngu0mta1mmq3ngu1mdgwyzi3nti0zgfhyjiymzy5zcykdhh0pssmmzcwnzg= JCB 330L 511051 1999 0 X16W01162 $59,000.00 seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hmjbiy2q0m2yxztljythmowu5zgywmdviotjlndy1ziykdhh0pssmnzu4ng== CATERPILLAR 303.5ECR RKY03912 2014 704 17W01635 $36,400.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1hy2m4yja3yjkxzgyzodqxyjdjywqyndcwztq4mzk0zcykdhh0pssmndu1njq= CATERPILLAR 305E2CR H5M01165 2016 520 16W00950 $80,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jzjg5yjzhodizzdnindqwyziym2qwndfhyje0zmvkmcykdhh0pssmntg1mdi= CATERPILLAR 305E2CR H5M01160 2016 714 16W00949 $82,300.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1modyzndawodixnju4mdnmy2e3zmjjntixnjq0nmnmyiykdhh0pssmnji0nza= EXODUS MX447L 447-10-009 2010 4052 16W00747 $227,400.00 Mount Vernon, WA more

All equipment subject to price change and/or prior sale.