Used Equipment

BACKHOE LOADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1kzdq3ywi0mzixnmu5yjy4ytjmmwzlmjg4yju1n2finsykdhh0pssmmtq0mdm= CATERPILLAR 420EST DJL00348 2010 2006 2470070 $67,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1inzlkmjexyzq5zmixzwi2yzc2y2m1njnkzmm3nzhkmyykdhh0pssmmta5mzu= CATERPILLAR 420D FDP12914 2003 9100 4330726 $44,500.00 Kittitas, WA more
Wtk?jhnyyz1jmzvkyty3zjjiyzyznjuyowuwmwnhmjqwzdjlmgiyyiykdhh0pssmndg5mdc= CATERPILLAR 420D FDP02834 2001 4400 4285226 $35,200.00 more
Wtk?jhnyyz1jyjlin2e1mje5m2rjn2uwowi1ntk2zgzlngexowi1osykdhh0pssmmzu4mty= CATERPILLAR 420FST SKR02043 2013 1359 4293470 $69,800.00 more
Wtk?jhnyyz1myjmzntazyza3ndk3mmi5yjzhztqymjgwmgmzmmywmyykdhh0pssmnje0ote= CATERPILLAR 420F2IT HWD01575 2017 238 4310668 $102,900.00 Billings, MT more
Related-products CATERPILLAR 420EST HLS06869 2008 2167 890528 $48,500.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1jmdljytrhzwzingvizgyxzmvmymq0mwyzzjrknzfmzcykdhh0pssmndiwmda= CATERPILLAR 420FST SKR02092 2013 2177 1882569 $115,200.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz05ztgwy2fkywfjy2vhotezytu2mdcwmwy3odnlotg3nyykdhh0pssmmti1mdq= CATERPILLAR 420FST SKR02265 2013 0 2093264 $95,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1mmti2mza4mjvkn2e2nmiwymy1yjaxy2fhmdg1mzq3yyykdhh0pssmmjcwotm= CATERPILLAR 420EST DJL01771 2011 2161 2092055 $74,900.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1jndu5ngu5odixngmzmdfmodc0ytg1mwu2odq5mdkyzcykdhh0pssmntu2ntu= CATERPILLAR 420FST SKR04723 2014 1045 2418557 $91,300.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz04mdg1y2nhotfimmzmmdq0ytgwzjdjmzqyotfmywfjyiykdhh0pssmndu1nzg= CATERPILLAR 420F2IT HWD00829 2015 107 2459742 $96,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jn2qwmdcynjc2zdlimwqwyjm2otvkzdk2ngm4mguxocykdhh0pssmndaxmji= CATERPILLAR 420F2IT HWD00322 2015 0 2455647 $92,100.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1injrjotm0nwuxmmvmogrjotu1ytq1yta3yty5otm1zcykdhh0pssmmteymjm= CATERPILLAR 420F2IT HWD00321 2015 611 2465674 $97,900.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1knzrmztm0yzbkzgy4zddizmjlytjkzdyxztc4zjc4myykdhh0pssmndgyotk= CATERPILLAR 430D BNK02693 2002 5302 2551742 $43,000.00 more
Wtk?jhnyyz1lnwfhywy3nzhlztnmmzaxyjdmythmnzu1mdk5ywnlnyykdhh0pssmmjqznta= CATERPILLAR 420FIT JWJ01281 2013 1565 4284640 $80,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iotiwzgzmm2qwzmvmzwe2yji1mtzkztjinmfimdk1myykdhh0pssmndy4ntc= CATERPILLAR 420EST DJL03617 2012 1811 4284639 $65,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05zmnmnjlhztnhzmjhywvkyjdmodc3ndk5yjgwmjllmcykdhh0pssmmjg4nja= CATERPILLAR 420EST DJL01769 2011 1661 4284638 $60,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmmqxmtlkm2qwnzy2mzq0otlizmiymdbjnjzmzjzmmyykdhh0pssmnjuxnda= CATERPILLAR 420FIT JWJ03107 2015 402 2313248 $102,000.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz05nza4zthmztm3mjy2njhlzju2odnjn2u1ywjkmzezocykdhh0pssmntu5mtq= CATERPILLAR 420F2IT HWD00807 2016 650 2472880 $102,400.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kngu5mdm4ytiyn2u0mjfjzgnmztjknzyyyzq1zwi5myykdhh0pssmnjaxnzm= CATERPILLAR 420F2ST HWC01045 2016 360 2478808 $93,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kywvmnjgyyzq1mdk0mgjjyzq4odewnznmzjjjyzk2ocykdhh0pssmmty4ntq= CATERPILLAR 420F2IT HWD01576 2017 361 4310669 $100,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1intiwnjrhzjbjmti0mwvhotgxodzimzflmdgwyjm5osykdhh0pssmmzm0mdi= CATERPILLAR 420F2IT HWD01574 2017 293 4310667 $101,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hndywymi3otjkmgexytiwzgq5yjlknmjiogq2n2ywniykdhh0pssmmty5ndy= CATERPILLAR 420F2IT HWD01573 2017 314 4310666 $101,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05ndlimtm1yzvmngnlyjviy2iymzmwmjzlogq4zdbizcykdhh0pssmodaxnq== CATERPILLAR 420F2IT HWD01570 2017 307 4310665 $101,800.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mzdrjymezmddjytbmyju4zgywytewywvlzwi5owfkziykdhh0pssmmzcwmju= CATERPILLAR 420F2IT HWD01565 2017 286 4310664 $102,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mzwuzntexmjfimgvlnmqwodc5mdk4ntc5ndu4nduymcykdhh0pssmmjy4otq= CATERPILLAR 420F2IT HWD01577 2017 462 4310670 $101,800.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kyjy5nzg3mtaxntg0mta3ymexmmixztzjyme5nmiyysykdhh0pssmmtgwmdk= CATERPILLAR 420F2ST HWC01929 2017 273 4310660 $97,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04mzvlnzmznzbizdy1mjkxognhmjq2zwywndy3ntrhyiykdhh0pssmndgxmjc= CATERPILLAR 420FST SKR03546 2014 1613 4305490 $66,300.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1lymvlogjknjdmnziyyzgxyzrmztjlm2q5ntdlnzfinyykdhh0pssmnjexodk= CATERPILLAR 420FIT JWJ02672 2014 467 2334119 $99,800.00 Worland, MT more
Wtk?jhnyyz1mnjqymde3mthlmwqznjc5yjyyymfmnmiwzgrlzwe0yyykdhh0pssmmtg0odq= CATERPILLAR 420FIT JWJ02673 2014 275 2342310 $95,500.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1imzyyndi2n2qznmu1zjbjztm3m2m0ztfmmjzlntqwncykdhh0pssmnty3nty= CATERPILLAR 420FST SKR04606 2014 644 2314600 $83,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kmdywytvmzweymjjlmgjmywzinjm0odq1yjdkzdaxocykdhh0pssmnjmyodc= CATERPILLAR 420F2IT HWD00814 2016 451 2476821 $112,600.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz05y2uzztk4yzm5mzuwngi0zjrlotmzzgrjowewzmuwzsykdhh0pssmmjg3mzu= CATERPILLAR 420F2IT HWD00821 2016 428 2478817 $97,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1iyweyzjixzti0mtbmyzgwzthlmdhhnwrjzjk0ytmxosykdhh0pssmnjuxmte= CATERPILLAR 420F2IT HWD00817 2016 429 2478816 $100,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mndkyzta2m2eymdg0mde2ytnhmzqyyjy3mwzmmmm1zsykdhh0pssmotk5mw== CATERPILLAR 420F2IT HWD00815 2016 701 2478814 $89,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1myjy2mzvlzduxmdm0ogi4ywuwzdezzdyyyjewzdvjzsykdhh0pssmmtg4mte= CATERPILLAR 420F2IT HWD00805 2016 0 2478813 $103,400.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hnjvlzgrkmtg1zdm2mjm0otyymtixymm5zdzjmmjmocykdhh0pssmmjqwodi= CATERPILLAR 420F2IT HWD00804 2016 0 2478812 $108,700.00 more
Wtk?jhnyyz1kndhmngrlnjgxyznimgi1odgynmyynznmnzy1zgq2osykdhh0pssmndy3nzu= CATERPILLAR 420F2ST HWC01054 2016 0 2478811 $98,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jotfkmja0njk5mme0mdc3zwnlnjuyzmuymgy0zdrhyiykdhh0pssmmtmwmw== CATERPILLAR 420F2ST HWC01053 2016 369 2478810 $94,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lmznimjyyngiyyzczzmrlzde5ndk5mmjjymrim2nmziykdhh0pssmnju1nq== CATERPILLAR 420F2ST HWC01052 2016 256 2478809 $95,400.00 billings, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.