NC Machinery Logo

Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz04ztm5nzjkzdhjodqxnmeyyjiyzdk4mgu0ndyxode0yiykdhh0psuymcyxndq4 CATERPILLAR 12M2 F9M00295 2013 6286 18G00457 $133,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lzmyynme2njc0m2m3y2ezy2e3zwexngvkyzgzy2ewzsykdhh0psuymcy3njm4 CATERPILLAR 160M2 AWD R9T00346 2014 4469 18G00923 $329,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1km2vjn2q1zjblodvlzmziymy3ztbmymu0zdc3ngvjmcykdhh0psuymcyyndi5ng== CATERPILLAR 160M2 R9L00195 2013 7182 18G01008 $216,400.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1iyja2njyxnjuwnmzmoduyyjm1zgfiztdkywrhnjzhnsykdhh0psuymcy1mte4nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00200 2013 6937 18G01010 $205,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmdfhowfmzdcwnzu5yzzhodmwogu5mzk1otm1mde5zsykdhh0psuymcyzmzkyna== CATERPILLAR 160M2 R9L00196 2013 5456 18G01009 $226,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmwy0zmnizwq4zgfiytlkyjcyztkyzdkxmtezy2vkosykdhh0psuymcy0mza0nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00201 2013 7523 18G01011 $194,800.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kn2rkztayyjrmotnmzwq4odiwyzziotu1nwmwotzmniykdhh0psuymcyxmta4nw== CATERPILLAR 160M2 R9L00202 2013 7772 18G01012 $215,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hndhingjlnwu2ntg4otu0ymmymtmwmtk1ntviyjnimsykdhh0psuymcy1odcwng== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00172 2016 2575 18G01151 $339,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1izthiytc3mdllnzu3yja5y2zjmdhhyzu2mjk5zjk1zcykdhh0psuymcy0mjiw CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00173 2016 2271 18G01152 $360,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ndjjnmnjnzfjy2mymjvjodyxnwq0ywi5mmnlzmuwnyykdhh0psuymcyzotc2mq== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00178 2016 2389 18G01153 $347,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hymrimdezmjvhndbiyzbiytbmnzhjm2zhyjq4mtvjnsykdhh0psuymcyxodg3ng== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00183 2016 1912 18G01155 $371,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jnmm2yja1ntizntc2mtyxzjnjytg2zdmwndq0m2m2nyykdhh0psuymcy0mtawoq== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00184 2016 1550 18G01156 $369,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kotzmzmq3njk3njqzymuwzjc3mji0zjq1n2uwowq0miykdhh0psuymcy4odk3 CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00185 2016 2299 18G01157 $279,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1knwvkzjk3owuxzjy5mzi2yty4mwmwmzuzmmmymjk3zsykdhh0psuymcyynzi= CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00171 2016 2761 18G01231 Call Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04ndkznziwmjc5njm1oty4ztjjztgxzjyyymnjmgzmniykdhh0psuymcyynti5 CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00177 2016 2674 18G01232 $339,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1mzwq4oge3odeymge0mmm4oda0mmqwotuzytvimdkzyyykdhh0psuymcyzode5nq== CATERPILLAR 160M3AWD N9T00180 2016 1498 18G01233 $347,900.00 more
Wtk?jhnyyz1mmzvhmjczzdbhmduxnje5zda4zdrhnznknjmxzmm5ysykdhh0psuymcyxndaymw== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00181 2016 2077 18G01234 Call Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1loge1mjdmmzeymzk5zddjy2qynmqxmjcwztyzyjhmmsykdhh0psuymcyyotg1ma== JOHN DEERE 772G 1DW772GXACE644465 2012 1953 19G00094 $164,600.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mzte3mdhhzjdizjhmzdbjytjmodezodzmztawndbhncykdhh0psuymcyxntu3na== CATERPILLAR 12M2 R9S00253 2014 5410 19G00245 $175,200.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1lymm3nzixote5owi3ytjizwi0mmu0mji4nmuwzda4ysykdhh0psuymcyxmzc3ng== CATERPILLAR 12M2 R9S00259 2014 5150 19G00248 $164,800.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04y2uxndeymmmzyjq1otljywuwztcwntewmzzkndljyiykdhh0psuymcyxmzm4na== CATERPILLAR 12M2 R9S00252 2014 5008 19G00246 $170,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jmjrlzdy1mdk3njywymezodayzty4ywfhyti2mzy3nsykdhh0psuymcyxntuxma== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00178 2015 3915 19G00547 $276,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04zjy3ntq2odjhzdvjnwm2zthhy2i1m2rmmzm3yjy4nsykdhh0psuymcy1nja3mq== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00179 2015 3558 19G00552 $276,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmtdhzdvmzge1zte3nzi5zjjhyjk2ndzlngq1mdg0zsykdhh0psuymcy0mjeyna== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00188 2015 2927 19G00546 $257,600.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mmzcxzgi1mtdhngmyzmrjywfimgmzyjewmmq4ymflniykdhh0psuymcyzmjgxoq== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00189 2015 3264 19G00553 $276,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hodmznzjlndjhodgzywrkzjy2ndc0mjnjzjy0mtc5myykdhh0psuymcyymdu0na== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00190 2015 3992 19G00551 $276,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05njrkntczmgzjmzvknzqzzmnmmwq4ndm0zjriztrhocykdhh0psuymcyxnje1nw== CATERPILLAR 12M3 AWD N9P00116 2015 0 19G00549 $279,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lnwm2zde1otlhmdm0zgq2yzbmngi1ngi5ndvlmjc2osykdhh0psuymcy1ota0nw== CATERPILLAR 12M3 AWD N9P00117 2015 3375 19G00550 $276,100.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz04mwqznta0nwmxmdk1zjyxzwi2ogy2zgiyzdyyngy5nyykdhh0psuymcyzntq1mw== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00203 2017 2955 19G01084 $334,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1intyxzjhkzddjzde3nmzhzdcyzdg3mjrkmzy4nmyyyyykdhh0psuymcy2nteyna== CATERPILLAR 160M3 AWD N9T00132 2015 3643 19G01181 $319,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05yweyy2e4owvimwm5mmiyzjk4nzi4yzaynwvlmjy2niykdhh0psuymcy0mzk1mq== CATERPILLAR 140H 2ZK05895 2001 12310 19W01524 $84,200.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jzgq1yjrknjm5mgfiytyyotawztu0mtk5yjzjmmiyyyykdhh0psuymcy0mjiynq== CATERPILLAR 12M3 AWD N9B00159 2015 3677 19G00548 $289,000.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1jodmxm2m3mtk3ntq1oty1zdgym2vjyjdhmmeyzdjimsykdhh0psuymcyzotm3nq== CATERPILLAR 160M2 R9L00110 2011 5455 14G03605 $134,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1iytq0zmrkntlmogq2ntezogninjrlztu5yty5zjg1zsykdhh0psuymcyzmje3na== NORAM 65E 65ET9913 2013 898 13W72529 $170,200.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1indjhywjimwy2n2e1zjc2zmu0ntewmgy2mgrim2q3mcykdhh0psuymcy2nda2mq== CATERPILLAR 14G 96U00446 1974 156 X18A00020 $135,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1knmeymjjizdayntuznmqzzdlknzq4ndrhngqznzlmyyykdhh0psuymcyzmduymq== CATERPILLAR 160M2AWD R9T00124 2012 4576 16G00348 $229,900.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz04oduzote2mjc3mzrlyzniyzy2odqwmtlkywrkyja0ocykdhh0psuymcyxmdg1oq== CATERPILLAR 160M2 R9L00219 2014 0 17G00512 $153,600.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1kngy2yjzjmzbizguxyjnmogzjnzliyjq2zmjlytuzocykdhh0psuymcyzndezmq== CATERPILLAR 160M2 R9L00223 2014 3481 17G00958 $206,100.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1mzmq2zte1nzbjmzgwzmjmywiyzdiym2m2owzkmdbmzsykdhh0psuymcy2ndy= CATERPILLAR 160M2 R9L00228 2014 3723 17G00950 $185,500.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1imtlhntrimzexzjgxzwi3zwzlm2rim2jmztrjowrmmcykdhh0psuymcyzmzexoa== CATERPILLAR 140M B9D00686 2008 5420 X18A00155 $165,000.00 Sterling, AK more

All equipment subject to price change and/or prior sale.