Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz04n2eyzju5nzm3mgzhzgyyyjazytzmyju2nmnjn2uzzcykdhh0pssmoti3oq== CATERPILLAR 140M2AWD R9G00185 2012 5250 17W00780 $164,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05ntliyjzimwm1yzvkodayzdu5mjnjyjywotnimtrmmyykdhh0pssmndc3njm= CATERPILLAR 160M2 R9L00140 2012 3423 16G00413 $179,800.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz04ndkznziwmjc5njm1oty4ztjjztgxzjyyymnjmgzmniykdhh0pssmndq4mdk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00177 2016 2473 18G01232 $347,900.00 more
Wtk?jhnyyz1izthiytc3mdllnzu3yja5y2zjmdhhyzu2mjk5zjk1zcykdhh0pssmntc0odq= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00173 2016 1889 18G01152 $369,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kotzmzmq3njk3njqzymuwzjc3mji0zjq1n2uwowq0miykdhh0pssmntu1mjk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00185 2016 1762 18G01157 $369,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1iytq0zmrkntlmogq2ntezogninjrlztu5yty5zjg1zsykdhh0pssmndy3njy= NORAM 65E 65ET9913 2013 794 13W72529 $268,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05mdm0ndc4zgiyowmzodhhodflmmi5njbjodyxyzaznyykdhh0pssmmzqynzi= CATERPILLAR 14G 96U09243 1994 31808 X16W00684 $89,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1jnmm2yja1ntizntc2mtyxzjnjytg2zdmwndq0m2m2nyykdhh0pssmmzg2mtc= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00184 2016 1550 18G01156 $369,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ndjjnmnjnzfjy2mymjvjodyxnwq0ywi5mmnlzmuwnyykdhh0pssmntc1otm= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00178 2016 2389 18G01153 $347,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1injdmnzqzmdhjzwqxnjgwodmyotbiztcxy2u1zdm2ysykdhh0pssmmti2njk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00171 2016 2126 18G01231 $347,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05ytnmmtmyn2y4nty0m2nkzdqznjgxyjllngjlnjlhziykdhh0pssmmzywmdk= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00144 2012 3935 16G00350 $265,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05mmy2ody5mduynzvhmzvlzjfmzdy3yjg1oweyntbmmcykdhh0pssmmjc4otq= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00126 2012 3356 16G00347 $282,100.00 more
Wtk?jhnyyz1hmdzjztrmy2q1njm5mmixzdm1nzlknjflyzq5yzhhmcykdhh0pssmntg4mtu= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00124 2012 4241 16G00348 $282,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04ytuyzdjjzjhhngyzywfioda5mjq5mjk5nzk5mjuxnsykdhh0pssmntg0mdq= CATERPILLAR 140M B9D00689 2008 7650 15G07785 $99,900.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1jzwzmmgjmztrhyjvkmge1zmfhztniowy0ytc5ytnkzsykdhh0pssmntc2mze= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00133 2012 6112 16G00334 $225,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mntrjmmy3mdnmmmqxyzrkywvlzwy1nwmynju4mde1nsykdhh0pssmnda4njg= CATERPILLAR 160M2 R9L00210 2014 4355 17G00508 $198,800.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jodmxm2m3mtk3ntq1oty1zdgym2vjyjdhmmeyzdjimsykdhh0pssmmzgxnte= CATERPILLAR 160M2 R9L00110 2011 5245 14G03605 $159,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jy2uym2nhyjm1yzy4yzzmymy3mmi1nwu2owrlmmuzyyykdhh0pssmmze5mjq= CATERPILLAR 140M B9M00243 2008 9377 13G01272 $99,900.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz05mwe2y2izndljnte1othlytexnmuzzgq0mtnmmdhhzsykdhh0pssmntgwna== CATERPILLAR 140M B9D00299 2008 6189 13G00211 $99,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jmzg5ngvmzju4zdvkztu5zguzngriztziytbhmwjiosykdhh0pssmmjgzotk= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00140 2012 4712 17G00215 $240,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmzljn2i1mjnimjiznjrhzje4nmrjode5ywnmmwm0ysykdhh0pssmndk3njm= CATERPILLAR 160M2 R9L00131 2012 3149 16G00821 $209,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04ztm5nzjkzdhjodqxnmeyyjiyzdk4mgu0ndyxode0yiykdhh0pssmmzk3njg= CATERPILLAR 12M2 F9M00295 2013 6246 18G00457 $153,200.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1iytvhmzewzwnkzde1mzywoty1ndfkymmzy2vintniniykdhh0pssmode4ma== CATERPILLAR 160M2 R9L00190 2013 4108 18G01004 $223,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kn2rkztayyjrmotnmzwq4odiwyzziotu1nwmwotzmniykdhh0pssmmzeznjc= CATERPILLAR 160M2 R9L00202 2014 7129 18G01012 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmwy0zmnizwq4zgfiytlkyjcyztkyzdkxmtezy2vkosykdhh0pssmmzg5ntc= CATERPILLAR 160M2 R9L00201 2014 7066 18G01011 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jzte4mtm5y2yxzjc2ndg3ytu5nza4otviotrmzjq2yiykdhh0pssmmjk0njg= CATERPILLAR 160M2 R9L00200 2014 6929 18G01010 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmdfhowfmzdcwnzu5yzzhodmwogu5mzk1otm1mde5zsykdhh0pssmmzy0mzy= CATERPILLAR 160M2 R9L00196 2013 5419 18G01009 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kytgxoty0otfiyjm1y2yxzgnizwjkogm5njzmndnlosykdhh0pssmndg2mje= CATERPILLAR 160M2 R9L00195 2013 7182 18G01008 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hmgnjyjljzwe1mwi2yzywzgi4mjbhotm1owuymtjjmsykdhh0pssmmzqyodg= CATERPILLAR 160M2 R9L00192 2013 6442 18G01005 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05njaxytzmmjrhmgzimdfjzmi0ztdiotuwzmuwmtawosykdhh0pssmntmwndq= CATERPILLAR 160M2 R9L00194 2013 5939 18G01007 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1im2flnzbjyjuzngizmjfjyzm1mwu0ytuyoty3mze5nsykdhh0pssmmje3oda= CATERPILLAR 160M2 R9L00193 2013 6499 18G01006 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05ytvjmjrlndmwotzhymfmowy3yte4ntuwzjdjmgfmmsykdhh0pssmmti1mg== CATERPILLAR 160M2AWD R9T00346 2014 4459 18G00923 $253,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1kzgvkm2uwmju1nzi1zjzkowe2ymq2mzzkndk0ngnlmiykdhh0pssmnjuxmjy= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00179 2016 2022 18G01154 $359,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jnmq0yza2mjexmtdiyjvmztzkzgjhytc0ntfhowi1osykdhh0pssmndc4odg= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00143 2012 5641 17G00216 $249,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1indjhywjimwy2n2e1zjc2zmu0ntewmgy2mgrim2q3mcykdhh0pssmmjy1mde= CATERPILLAR 14G 96U00446 1974 156 X18A00020 $135,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04oduzote2mjc3mzrlyzniyzy2odqwmtlkywrkyja0ocykdhh0pssmndgwnjc= CATERPILLAR 160M2 R9L00219 2014 4584 17G00512 $173,100.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz04mtqwntbiowyyyjdimja1y2i2ogfimtm1m2y5otfmnyykdhh0pssmnji1mty= CATERPILLAR 160M2 R9L00229 2014 3529 17G00951 $207,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1mzgzioge4m2nlmwe1mgizzwq5mtdmzmuznjq2ywnmnyykdhh0pssmnzq4ng== CATERPILLAR 160M2 R9L00212 2014 4570 17G00515 $189,900.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz04mjywytzlogjjzdfjote1yji1mwiwmju3yjjlzjc1yiykdhh0pssmmjy1ntg= CATERPILLAR 160M2 R9L00227 2014 3322 17G00949 $195,300.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1knmeymjjizdayntuznmqzzdlknzq4ndrhngqznzlmyyykdhh0pssmmjazodu= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00124 2012 4576 16G00348 $229,900.00 Fairbanks, AK more

All equipment subject to price change and/or prior sale.