Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1kotzmzmq3njk3njqzymuwzjc3mji0zjq1n2uwowq0miykdhh0pssmntu1mjk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00185 2016 1935 18G01157 $369,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jnmm2yja1ntizntc2mtyxzjnjytg2zdmwndq0m2m2nyykdhh0pssmmzg2mtc= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00184 2016 1550 18G01156 $369,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04ndjjnmnjnzfjy2mymjvjodyxnwq0ywi5mmnlzmuwnyykdhh0pssmntc1otm= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00178 2016 2389 18G01153 $347,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1knwvkzjk3owuxzjy5mzi2yty4mwmwmzuzmmmymjk3zsykdhh0pssmmzyymjq= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00171 2016 2178 18G01231 $347,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1mmzvhmjczzdbhmduxnje5zda4zdrhnznknjmxzmm5ysykdhh0pssmnduxmtk= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00181 2016 2003 18G01234 $347,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hymrimdezmjvhndbiyzbiytbmnzhjm2zhyjq4mtvjnsykdhh0pssmmjq1mjq= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00183 2016 1539 18G01155 $347,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lmdy4mtllztdlndjiodizzdayzduyogy1njdlmwq3mcykdhh0pssmnty5nze= CATERPILLAR 160M3AWD N9T00170 2016 1506 18G01150 $347,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmmq0zdg1ymuymta3mdg5oda5mwi0ytmwowuyyzzhzsykdhh0pssmmtaynda= JOHN DEERE 772G 1DW772GXACE644465 2012 0 19G00094 $182,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kotflnju0ytkzzde5mgy1ztq4mdkym2mxyty2y2rizsykdhh0pssmmzkxnzm= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00129 2012 6874 16G00339 $172,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05ytnmmtmyn2y4nty0m2nkzdqznjgxyjllngjlnjlhziykdhh0pssmmzywmdk= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00144 2012 4033 16G00350 $265,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05mmy2ody5mduynzvhmzvlzjfmzdy3yjg1oweyntbmmcykdhh0pssmmjc4otq= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00126 2012 3356 16G00347 $282,100.00 more
Wtk?jhnyyz1hmdzjztrmy2q1njm5mmixzdm1nzlknjflyzq5yzhhmcykdhh0pssmntg4mtu= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00124 2012 4241 16G00348 $282,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04ytuyzdjjzjhhngyzywfioda5mjq5mjk5nzk5mjuxnsykdhh0pssmntg0mdq= CATERPILLAR 140M B9D00689 2008 7650 15G07785 $99,900.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1jzwzmmgjmztrhyjvkmge1zmfhztniowy0ytc5ytnkzsykdhh0pssmntc2mze= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00133 2012 6217 16G00334 $225,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmzg5ngvmzju4zdvkztu5zguzngriztziytbhmwjiosykdhh0pssmmjgzotk= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00140 2012 4712 17G00215 $240,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmzljn2i1mjnimjiznjrhzje4nmrjode5ywnmmwm0ysykdhh0pssmndk3njm= CATERPILLAR 160M2 R9L00131 2012 3149 16G00821 $209,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jnmq0yza2mjexmtdiyjvmztzkzgjhytc0ntfhowi1osykdhh0pssmndc4odg= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00143 2012 5641 17G00216 $249,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mntrjmmy3mdnmmmqxyzrkywvlzwy1nwmynju4mde1nsykdhh0pssmnda4njg= CATERPILLAR 160M2 R9L00210 2014 4439 17G00508 $213,800.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kmmi0ogm5ytflytdmm2iwzgmxzmiyzdm4odixyweyzsykdhh0pssmndq0nza= CATERPILLAR 160M2 R9L00233 2014 3253 17G00955 $222,900.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz04mdzhodbjzjywmwy3ndkwzwyzoduwy2u4owy2mgu0osykdhh0pssmmji1mdq= CATERPILLAR 160M2 R9L00232 2014 3838 17G00954 $198,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz04odjjnza5zmjmnzg1ndmzote5mtfjzmqzywjlzwewziykdhh0pssmnde2njk= CATERPILLAR 160M2 R9L00230 2014 4125 17G00952 $195,200.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jnme2n2i2nzljmmq0ogrmzgq1nzzhmty0ogvlztm1yiykdhh0pssmmti4nja= CATERPILLAR 160M2 R9L00122 2012 4395 14G04579 $179,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jodmxm2m3mtk3ntq1oty1zdgym2vjyjdhmmeyzdjimsykdhh0pssmmzgxnte= CATERPILLAR 160M2 R9L00110 2011 5246 14G03605 $159,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1hztgxn2u4nwjhzwe5n2ezywfkngqxm2q1mthjztnmysykdhh0pssmmzqxoa== CATERPILLAR 160M2 R9L00106 2011 7153 14G03609 $166,700.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1lmja4mdnjzte1nja4mzjiodzjngyxyty2othkywvlyyykdhh0pssmmzmwnda= CATERPILLAR 160M2 R9L00103 2011 5550 14G03606 $157,300.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1hmgi5otu3oguwmdeyzjcwztrjmzm5ztiyyty5mju2msykdhh0pssmnjezndu= CATERPILLAR 160M2 R9L00121 2012 2934 16G00824 $225,000.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1mnjdkntgwndu3ngfhyze3zgi5ntk2yzkwntcznzzkzsykdhh0pssmmjuznta= CATERPILLAR 160M2 R9L00132 2012 2662 16G00428 $195,200.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1hytcxmgexzda0ogrmyzc1yzg5yjc4zjq5ymu4ztdjziykdhh0pssmmja1njq= CATERPILLAR 160M2 R9L00137 2012 3029 16G00414 $195,700.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1knzcxmtdlytyxnjkwnta0otq3nte2zgyyymvjyjgyosykdhh0pssmmjezma== CATERPILLAR 160M2 R9L00136 2012 2713 16G00415 $195,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05n2y0mtm3mznlzwqwmmnjyzzjyzvhndm2mgjlnti2miykdhh0pssmndmxnta= CATERPILLAR 160M B9L00252 2008 8642 B14791 $120,800.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05ogvlzgqyytflmzy3ymiyzjuzztuzzjm5nmq3owyzocykdhh0pssmmzk0mzc= JOHN DEERE 770GP 627109 2010 5140 14G03369 $97,400.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jy2uym2nhyjm1yzy4yzzmymy3mmi1nwu2owrlmmuzyyykdhh0pssmmze5mjq= CATERPILLAR 140M B9M00243 2008 9377 13G01272 $99,900.00 Bozeman, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.