Used Equipment

MOTOR GRADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1mmjrjnzbjztnjnzrmmtjhzdzimjrkzju4mme5zgq0miykdhh0pssmodgx CATERPILLAR 120G 87V08942 1989 5686 X19W00486 $33,400.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz05mdm0ndc4zgiyowmzodhhodflmmi5njbjodyxyzaznyykdhh0pssmmzqynzi= CATERPILLAR 14G 96U09243 1994 31808 X16W00684 $89,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz05ogvlzgqyytflmzy3ymiyzjuzztuzzjm5nmq3owyzocykdhh0pssmmzk0mzc= JOHN DEERE 770GP 627109 2010 5140 14G03369 $97,400.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04ytuyzdjjzjhhngyzywfioda5mjq5mjk5nzk5mjuxnsykdhh0pssmntg0mdq= CATERPILLAR 140M B9D00689 2008 7650 15G07785 $99,900.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1jy2uym2nhyjm1yzy4yzzmymy3mmi1nwu2owrlmmuzyyykdhh0pssmmze5mjq= CATERPILLAR 140M B9M00243 2008 9377 13G01272 $99,900.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz05n2y0mtm3mznlzwqwmmnjyzzjyzvhndm2mgjlnti2miykdhh0pssmndmxnta= CATERPILLAR 160M B9L00252 2008 8642 B14791 $120,800.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hy2q4mtflmtnmzddiodrhyjq2mti1ytvmodbmzmixocykdhh0pssmntyymju= CATERPILLAR 160M B9L00252 2008 8642 B14791 $120,800.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1indjhywjimwy2n2e1zjc2zmu0ntewmgy2mgrim2q3mcykdhh0pssmmjy1mde= CATERPILLAR 14G 96U00446 1974 156 X18A00020 $135,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz04ztm5nzjkzdhjodqxnmeyyjiyzdk4mgu0ndyxode0yiykdhh0pssmmzk3njg= CATERPILLAR 12M2 F9M00295 2013 6246 18G00457 $153,200.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1lmja4mdnjzte1nja4mzjiodzjngyxyty2othkywvlyyykdhh0pssmmzmwnda= CATERPILLAR 160M2 R9L00103 2011 5550 14G03606 $157,300.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1jodmxm2m3mtk3ntq1oty1zdgym2vjyjdhmmeyzdjimsykdhh0pssmmzgxnte= CATERPILLAR 160M2 R9L00110 2011 5246 14G03605 $159,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz04n2eyzju5nzm3mgzhzgyyyjazytzmyju2nmnjn2uzzcykdhh0pssmoti3oq== CATERPILLAR 140M2AWD R9G00185 2012 5056 17W00780 $164,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1imtlhntrimzexzjgxzwi3zwzlm2rim2jmztrjowrmmcykdhh0pssmnjm2ng== CATERPILLAR 140M B9D00686 2008 5420 X18A00155 $165,000.00 Sterling, WA more
Wtk?jhnyyz1hztgxn2u4nwjhzwe5n2ezywfkngqxm2q1mthjztnmysykdhh0pssmmzqxoa== CATERPILLAR 160M2 R9L00106 2011 7153 14G03609 $166,700.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1iytq0zmrkntlmogq2ntezogninjrlztu5yty5zjg1zsykdhh0pssmndy3njy= NORAM 65E 65ET9913 2013 797 13W72529 $169,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iztgxmze5ngi0ymy0ymyyzju4mtgxn2fjotg1y2i4ysykdhh0pssmnjezmjg= CATERPILLAR 160M2 R9L00107 2011 5646 14G03608 $171,100.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1kotflnju0ytkzzde5mgy1ztq4mdkym2mxyty2y2rizsykdhh0pssmmzkxnzm= CATERPILLAR 160M2AWD R9T00129 2012 6874 16G00339 $172,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04oduzote2mjc3mzrlyzniyzy2odqwmtlkywrkyja0ocykdhh0pssmndgwnjc= CATERPILLAR 160M2 R9L00219 2014 4706 17G00512 $173,100.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz04nwm1mjbiyzzjyjg1ngjizgqznjliodbly2yzyta2osykdhh0pssmnjqznzq= CATERPILLAR 160M2 R9L00116 2011 3418 14G04575 $173,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1jnme2n2i2nzljmmq0ogrmzgq1nzzhmty0ogvlztm1yiykdhh0pssmmti4nja= CATERPILLAR 160M2 R9L00122 2012 4395 14G04579 $179,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05ntliyjzimwm1yzvkodayzdu5mjnjyjywotnimtrmmyykdhh0pssmndc3njm= CATERPILLAR 160M2 R9L00140 2012 3503 16G00413 $179,800.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1jmmq0zdg1ymuymta3mdg5oda5mwi0ytmwowuyyzzhzsykdhh0pssmmtaynda= JOHN DEERE 772G 1DW772GXACE644465 2012 0 19G00094 $182,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mzgzioge4m2nlmwe1mgizzwq5mtdmzmuznjq2ywnmnyykdhh0pssmnzq4ng== CATERPILLAR 160M2 R9L00212 2014 4573 17G00515 $189,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1mnjdkntgwndu3ngfhyze3zgi5ntk2yzkwntcznzzkzsykdhh0pssmmjuznta= CATERPILLAR 160M2 R9L00132 2012 2662 16G00428 $195,200.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04odjjnza5zmjmnzg1ndmzote5mtfjzmqzywjlzwewziykdhh0pssmnde2njk= CATERPILLAR 160M2 R9L00230 2014 4125 17G00952 $195,200.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1knzcxmtdlytyxnjkwnta0otq3nte2zgyyymvjyjgyosykdhh0pssmmjezma== CATERPILLAR 160M2 R9L00136 2012 2713 16G00415 $195,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04mjywytzlogjjzdfjote1yji1mwiwmju3yjjlzjc1yiykdhh0pssmmjy1ntg= CATERPILLAR 160M2 R9L00227 2014 3326 17G00949 $195,300.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1hytcxmgexzda0ogrmyzc1yzg5yjc4zjq5ymu4ztdjziykdhh0pssmmja1njq= CATERPILLAR 160M2 R9L00137 2012 3029 16G00414 $195,700.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05owq5nmfjotcyyzjjnwqxzgu3njywnzzhzgu4odfimcykdhh0pssmndk5ndi= CATERPILLAR 160M2 R9L00216 2014 0 17G00514 $196,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz04mdzhodbjzjywmwy3ndkwzwyzoduwy2u4owy2mgu0osykdhh0pssmmji1mdq= CATERPILLAR 160M2 R9L00232 2014 3838 17G00954 $198,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1kztq3yzi4njbkztllyzi3ywu2otdjnda4zdm1odm5osykdhh0pssmmzi5otu= CATERPILLAR 12M2 R9S00253 2014 5279 19G00245 $202,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1mztc2zti2mwzkogzmowu5ytjhyjvizmrhmgezzwuwmsykdhh0pssmndy2njm= CATERPILLAR 12M2 R9S00259 2014 4893 19G00248 $202,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1lote3mjkzodc3zdyxn2rkzwnmmzg4mdzizwyxmju4msykdhh0pssmndewody= CATERPILLAR 12M2 R9S00252 2014 4371 19G00246 $202,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz04mtqwntbiowyyyjdimja1y2i2ogfimtm1m2y5otfmnyykdhh0pssmnji1mty= CATERPILLAR 160M2 R9L00229 2014 3560 17G00951 $207,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1hnjc4mgeyzdfjmtk5nzg1zwfmnwi1mddmytfhmjjlnsykdhh0pssmmze4mdu= CATERPILLAR 160M2 R9L00211 2014 4363 17G00509 $207,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1hzmezmjezmtzhmwmwogqxzji2ndcxmwqwzwmyzwvizsykdhh0pssmnjqznte= CATERPILLAR 160M2 R9L00235 2014 3859 17G00957 $209,900.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1jmzljn2i1mjnimjiznjrhzje4nmrjode5ywnmmwm0ysykdhh0pssmndk3njm= CATERPILLAR 160M2 R9L00131 2012 3149 16G00821 $209,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mntrjmmy3mdnmmmqxyzrkywvlzwy1nwmynju4mde1nsykdhh0pssmnda4njg= CATERPILLAR 160M2 R9L00210 2014 4439 17G00508 $213,800.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1im2flnzbjyjuzngizmjfjyzm1mwu0ytuyoty3mze5nsykdhh0pssmmje3oda= CATERPILLAR 160M2 R9L00193 2013 6547 18G01006 $217,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kn2rkztayyjrmotnmzwq4odiwyzziotu1nwmwotzmniykdhh0pssmmzeznjc= CATERPILLAR 160M2 R9L00202 2014 7135 18G01012 $217,000.00 Billings, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.