Used Equipment

MULTI TERRAIN LOADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1hotfkowm0ntiwzdq3ndczy2m3nwy5zju3ytk1ntexmcykdhh0pssmnjq5mjk= CATERPILLAR 259D FTL01408 2014 1101 X18W02023 $44,500.00 Selah , WA more
Wtk?jhnyyz1jote0ogy3njbjnjy4ntu4ywi2owq3m2vmmgqzothmnsykdhh0pssmmzqxntq= CATERPILLAR 277B MDH01853 2005 7600 18W01452 $21,500.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1iowmxode0ytlkmmvkntvmzwe2ngixzmexntnizjg5miykdhh0pssmmjqxmta= CATERPILLAR 299D GTC00796 2014 890 19W00624 $73,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1hodg0mtbimzcxzmi4mjhkoti5ytkymjg3mta4yzzjmcykdhh0pssmmtixmdy= CATERPILLAR 259B3 YYZ04309 2013 4497 X19W00243 $35,000.00 Kent, WA more
Wtk?jhnyyz1imzu4zgjhztm1nzdiyjgxodcxyti1ndmyndiwngfhosykdhh0pssmmtu4nty= CATERPILLAR 299D2XHP DX200458 2016 1209 15G07578 $87,400.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz05zjq1nzm1yta5ztyyzmywy2fmzjq5m2jknzrmmdjjzcykdhh0pssmmtyxotk= CATERPILLAR 249D GWR00813 2016 427 15N79160 $60,100.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1lymrlyji1ztc2nzc1nty3y2y3ytc5ytvimwu1ngi3yiykdhh0pssmndawmtg= CATERPILLAR 259D FTL05202 2015 1766 15J19928 $82,400.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1jowm5ymniyzljyja1n2qxognlnjy4mji2mtm4ngm0ncykdhh0pssmndy5mzc= CATERPILLAR 299D2XHP DX200814 2016 968 15J20216 $118,900.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz1kmtvhmtjjytixnwizndi0ymu2ytkyywqxzgi0njliyyykdhh0pssmmji4ntc= CATERPILLAR 259D FTL05195 2015 1483 15J19926 $76,400.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz05m2rkmtbhm2uxndc0mmvjognknwy1zjjiogq3ytu2myykdhh0pssmntu1mja= CATERPILLAR 299DXHP NLC00296 2012 2254 14A19662 $132,400.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz1kowq5ntc0y2rjntfkytvmymu2odc3ntvjn2m4odbiziykdhh0pssmndgxnzc= CATERPILLAR 259D FTL08047 2016 596 15J20210 $60,200.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1kzwy2zwq4n2mzotk0zdhkzjjlmgq4ngyymjgymgrlmsykdhh0pssmndy5mzm= CATERPILLAR 279C MBT02554 2011 1104 11A18650 $52,100.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1lnzq0yjg2ntu1mte5otg1otexmwjlmzriy2qymgflncykdhh0pssmmte3mja= CATERPILLAR 279D GTL02426 2015 953 14N76507 $74,900.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1lmjyzmdg0mmq0zjg2mzlmyzllmwrlyzrhzwy2ndc1zsykdhh0pssmndgznda= CATERPILLAR 239D BL900684 2016 280 15W78964 $50,900.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1jm2y1ytq4y2yyymjmndfizdrknzc1ztgwztg3owqzzsykdhh0pssmodq4ng== CATERPILLAR 249D GWR00910 2016 800 16V00065 $43,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mmgvhzjjmodu2zdziowiyythimgi0zdiwyzi3y2uxyiykdhh0pssmnte5njk= CATERPILLAR 239D BL900688 2016 584 15G07627 $48,200.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1hmdq3nzqznmq3odbjywyxotfjztm0mgm1yzawote4ziykdhh0pssmmju5ndm= CATERPILLAR 259B3 YYZ02067 2012 2558 PL15964 $40,100.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1lmdfhmtqyy2qxyziwyjllzgjlodjjztlmztyxzmjiziykdhh0pssmnzyxma== CATERPILLAR 259B3 YYZ02053 2012 2320 PL15960 $54,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmdhkn2iymjm5njm0ngm1zmrkyzbhy2qyyzq3y2i1osykdhh0pssmmzc4ndq= CATERPILLAR 249D GWR00921 2016 915 16G00063 $54,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kmwuyytu1mzcxzwi1mwzjzjzmm2fmmdc2odljotfhnsykdhh0pssmmtg2ota= CATERPILLAR 299D GTC02187 2015 2845 18G00415 $49,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kmjczztq3ngu1y2e4nzq1y2iwyte3mtqwmweynjzhzcykdhh0pssmntk0mtc= CATERPILLAR 299D GTC01575 2015 2789 18G00416 $44,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1izjnmywm0nduzntk5ntnjymu1mtezzgi5zdfmymyyniykdhh0pssmndm1nzm= CATERPILLAR 299D2 FD202462 2017 566 18G00922 $63,800.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1hngqyogjjmwjmyzk2ztvjywrhogmxotdjmznhmgy2mcykdhh0pssmnje4mjm= CATERPILLAR 299D HCL00239 2012 1616 11A18772 $72,400.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1imtc1zjq3odcyzjdloduwywjjzta2zde3otnhmdq3zsykdhh0pssmmjkz CATERPILLAR 279D GTL01175 2014 2554 18G00821 $44,800.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lntnkyje5ndk1nmi1zdg1ogrjy2zjotyxztlimtg5ysykdhh0pssmmzgwmjy= CATERPILLAR 299D2 FD202074 2017 402 18G01236 $72,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04mmnjmweyzmqyyjc4ywe2odi1njgzngm5ztgznzuzyiykdhh0pssmntcymjm= CATERPILLAR 299D GTC01573 2015 1749 17G00613 $68,000.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz1knzm2ndhhowizyzgyntm1ymuwmzhjn2i3odaxn2nlmyykdhh0pssmntq3mdy= CATERPILLAR 299DXHP NLC00259 2012 3266 11A18774 $46,200.00 Billings, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.