Used Equipment

BACKHOE LOADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1jndu5ngu5odixngmzmdfmodc0ytg1mwu2odq5mdkyzcykdhh0pssmntu2ntu= CATERPILLAR 420FST SKR04723 2014 1431 14W76077 $80,300.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1injzkmmixmge4ndvmmdnmzta5yte2ntrin2yyzjy5msykdhh0pssmndgxmde= CATERPILLAR 420FIT JWJ01202 2013 5332 13A19076 $109,100.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz05y2vkztc4zjy4yze0otbkzjm5nddlzdq4mdm0n2u2nyykdhh0pssmmzm5ndc= CATERPILLAR 420FIT JWJ03107 2015 503 16G00106 $144,900.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1mnjyxmju4ythmogy3zthkodeymjhhmmy5nzcyntcwysykdhh0pssmmtawmdg= CATERPILLAR 420D FDP21521 2004 8746 X18W01990 $30,000.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz05mgzmnwi4zdbhmge4ngrizdc5ngnkmta0y2vhymjmnsykdhh0pssmntgwmzk= CATERPILLAR 420F2IT HWD00814 2016 480 17G00083 $103,500.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1lowvjndqxnwy5zmrjyjhhotaxyza1mwy5zgy4nzc0niykdhh0pssmmtg2ng== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02269 2018 0 18W02084 $112,500.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1iytg0mwvizmjlnjiyownhodfjzjy3zmmxnju5ndi5zcykdhh0pssmoda1mg== CATERPILLAR 420F2IT HWD02268 2018 56 18W02099 $107,900.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1hodq2otm2odu3zthmmdbizgfjy2exzwzhyzy1ntdlnyykdhh0pssmndeymza= CATERPILLAR 420D BLN11560 2005 600 X19A00127 $75,000.00 Delta , AK more
Wtk?jhnyyz1iodkwmjg2m2myzjuzmdexzge5njmyngiwzjixztzmniykdhh0pssmndg2ntu= CATERPILLAR 416F2ST HWB00225 2015 1565 14J19848 $73,300.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1knzrmztm0yzbkzgy4zddizmjlytjkzdyxztc4zjc4myykdhh0pssmndgyotk= CATERPILLAR 430D BNK02693 2002 5302 X17W01069 $43,000.00 more
Wtk?jhnyyz1motvlytcyyjvlyza0zdcxztzlogqxotc5yjizyjc1nsykdhh0pssmmjm5mzm= CATERPILLAR 416F2ST HWB00422 2015 1089 15V06486 $105,500.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1hnguxzwzhnjawnzawnzrjzwzlmza1zge1mdg4mgfhniykdhh0pssmodc4nq== CATERPILLAR 420FIT JWJ02113 2014 3428 13V01931 $66,500.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1modqyntixmzy1nje3otbhyzm2oguyzdhknzq0odhiyiykdhh0pssmnta5 CATERPILLAR 416F2ST HWB00221 2015 1970 14J19850 $67,200.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1lodyxmtbkmdblzjm1ogqxowyxngrjnjcwmmyyzdm0yyykdhh0pssmnti3nzi= CATERPILLAR 420FST SKR03568 2014 1529 13V01937 $88,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1jotjmymy3nzizm2i4ywm3zjuwodqzmtqwymfmndiwmcykdhh0pssmndu1mzq= CATERPILLAR 420FST SKR03515 2014 2076 13V01938 $88,500.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1mnmflm2zjzjc1ztnizdviotzlyzjmztmxngvmndi4miykdhh0pssmmzk5nzc= CATERPILLAR 420FST SKR03436 2014 2550 13N74264 $71,700.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1myjmzntazyza3ndk3mmi5yjzhztqymjgwmgmzmmywmyykdhh0pssmnje0ote= CATERPILLAR 420F2IT HWD01575 2017 672 18G00205 $79,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hndywymi3otjkmgexytiwzgq5yjlknmjiogq2n2ywniykdhh0pssmmty5ndy= CATERPILLAR 420F2IT HWD01573 2017 697 18G00199 $99,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1logvhmzk5n2myywuyywe4zgi0mjdjogm4ody5mwqxnsykdhh0pssmmtq4mzg= CATERPILLAR 420F2IT HWD01564 2017 761 18G00194 $98,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kyzfjytlmntg3nmnlztq0zdvjodeyytixogy0y2exyiykdhh0pssmmtkxodm= CATERPILLAR 420F2IT HWD01563 2017 502 18G00193 $99,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kyjy5nzg3mtaxntg0mta3ymexmmixztzjyme5nmiyysykdhh0pssmmtgwmdk= CATERPILLAR 420F2ST HWC01929 2017 330 18G00212 $89,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mmjgwztvhyzuynjqymzjlzgriyzm0odayyjg2mzllzcykdhh0pssmmji2nju= CATERPILLAR 416F2ST HWB00478 2015 1049 15V06578 $97,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lndnmzdlhywzlngzmmgezzjnlodhjmzjjyjfkyzcyzcykdhh0pssmnjm2mde= CATERPILLAR 420F2IT HWD01571 2017 547 18G00605 $99,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jmmqxmtlkm2qwnzy2mzq0otlizmiymdbjnjzmzjzmmyykdhh0pssmnjuxnda= CATERPILLAR 420FIT JWJ03107 2015 402 16G00106 $102,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kmdywytvmzweymjjlmgjmywzinjm0odq1yjdkzdaxocykdhh0pssmnjmyodc= CATERPILLAR 420F2IT HWD00814 2016 451 17G00083 $112,600.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05y2uzztk4yzm5mzuwngi0zjrlotmzzgrjowewzmuwzsykdhh0pssmmjg3mzu= CATERPILLAR 420F2IT HWD00821 2016 428 17G00128 $97,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1iyweyzjixzti0mtbmyzgwzthlmdhhnwrjzjk0ytmxosykdhh0pssmnjuxmte= CATERPILLAR 420F2IT HWD00817 2016 429 17G00125 $100,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mndkyzta2m2eymdg0mde2ytnhmzqyyjy3mwzmmmm1zsykdhh0pssmotk5mw== CATERPILLAR 420F2IT HWD00815 2016 981 17G00130 $93,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1myjy2mzvlzduxmdm0ogi4ywuwzdezzdyyyjewzdvjzsykdhh0pssmmtg4mte= CATERPILLAR 420F2IT HWD00805 2016 1458 17G00117 $72,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lmznimjyyngiyyzczzmrlzde5ndk5mmjjymrim2nmziykdhh0pssmnju1nq== CATERPILLAR 420F2ST HWC01052 2016 442 17G00116 $86,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kngu5mdm4ytiyn2u0mjfjzgnmztjknzyyyzq1zwi5myykdhh0pssmnjaxnzm= CATERPILLAR 420F2ST HWC01045 2016 360 17G00124 $91,600.00 Billings, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.