NC Machinery Logo

Used Equipment

BACKHOE LOADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1kyjy5nzg3mtaxntg0mta3ymexmmixztzjyme5nmiyysykdhh0psuymcyxotm3nw== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWC01929 2017 385 18G00212 $92,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kyzfjytlmntg3nmnlztq0zdvjodeyytixogy0y2exyiykdhh0psuymcy0njgzoq== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD01563 2017 502 18G00193 $99,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmdm0odfhzmfkn2vhyzc0yzlmywe0nwqyzwe4zgfhmiykdhh0psuymcyzmdg4oa== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02496 2018 282 19G00543 $89,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1in2nim2ixntgxn2zkztviodllmjq2zmrmnzy2nwzjyiykdhh0psuymcy1mtazmq== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02502 2018 236 19G00542 $103,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mn2vmyzqwzjc5yzdhzdyyytk3zjqzymu5mjlmymywziykdhh0psuymcyzntk4oa== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02494 2018 207 19G00582 $103,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05zwy3ote0mdmzndu0nzjhyjexyzkyodcwndu2mziyzsykdhh0psuymcy1otu2mw== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02503 2018 321 19G00583 $103,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1injzkmmixmge4ndvmmdnmzta5yte2ntrin2yyzjy5msykdhh0psuymcy0nta5 CATERPILLAR 420F 4ETCB JWJ01202 2013 5486 13A19076 $73,300.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1mnmflm2zjzjc1ztnizdviotzlyzjmztmxngvmndi4miykdhh0psuymcy0ote1mw== CATERPILLAR 420F 4ECB SKR03436 2014 2716 13N74264 $61,000.00 TUKWILA, WA more
Wtk?jhnyyz1jotjmymy3nzizm2i4ywm3zjuwodqzmtqwymfmndiwmcykdhh0psuymcy1nzk1ma== CATERPILLAR 420F 4ECB SKR03515 2014 2253 13V01938 $58,800.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1lodyxmtbkmdblzjm1ogqxowyxngrjnjcwmmyyzdm0yyykdhh0psuymcyxmzaxmg== CATERPILLAR 420F 4ECB SKR03568 2014 1701 13V01937 $89,700.00 TUKWILA, WA more
Wtk?jhnyyz1hnguxzwzhnjawnzawnzrjzwzlmza1zge1mdg4mgfhniykdhh0psuymcy2mti4oq== CATERPILLAR 420F 4ETCB JWJ02113 2014 3428 13V01931 $66,500.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1modqyntixmzy1nje3otbhyzm2oguyzdhknzq0odhiyiykdhh0psuymcy1mzm2nq== CATERPILLAR 416F2 4ECB HWB00221 2015 1970 14J19850 $67,200.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1knzrmztm0yzbkzgy4zddizmjlytjkzdyxztc4zjc4myykdhh0psuymcy2mda1mq== CATERPILLAR 430D BNK02693 2002 5302 X17W01069 $35,500.00 more
Wtk?jhnyyz1motvlytcyyjvlyza0zdcxztzlogqxotc5yjizyjc1nsykdhh0psuymcyzndgwnq== CATERPILLAR 416F2 4ECB HWB00422 2015 1164 15V06486 $102,100.00 TUKWILA, WA more
Wtk?jhnyyz05y2vkztc4zjy4yze0otbkzjm5nddlzdq4mdm0n2u2nyykdhh0psuymcy0oty2nw== CATERPILLAR 420F 4ETCB JWJ03107 2015 552 16G00106 $156,600.00 WASILLA, AK more
Wtk?jhnyyz1mnjyxmju4ythmogy3zthkodeymjhhmmy5nzcyntcwysykdhh0psuymcyxmjezng== CATERPILLAR 420D 4ECAN FDP21521 2004 8746 X18W01990 $29,000.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1lowvjndqxnwy5zmrjyjhhotaxyza1mwy5zgy4nzc0niykdhh0psuymcyxmdayng== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02269 2018 0 18W02084 $103,000.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1iytg0mwvizmjlnjiyownhodfjzjy3zmmxnju5ndi5zcykdhh0psuymcy2nte4oa== CATERPILLAR 420F2IT HWD02268 2018 56 18W02099 $107,900.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1imdiynddmmtmxymu4mzc2y2y1ngrjmmfmyjuzytjiysykdhh0psuymcy1nju5ma== CATERPILLAR 420E 4ECAN HLS01298 2006 0 18W02170 $39,100.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz05mdexmjk4mzy4zmfhogexzjzlymu2mwfhztm5owy2yiykdhh0psuymcy0ndcwoq== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD02493 2018 603 19G00567 $103,000.00 more
Wtk?jhnyyz1kztfhntc1y2uzmdzhzgm5oti4nwm5y2rjyweyowrhziykdhh0psuymcyxotk4oq== CATERPILLAR 420F2 ITCB HWD02506 2018 381 19G00569 $103,000.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1loguxzjawogjjngi1nje5ztrkowm5mte2y2m0ymuwmyykdhh0psuymcyymdgxng== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD00985 2016 2025 X19W01101 $84,000.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1jnddjnjjmztfkyzzjmzdkzthjmjgwm2q4mtrkmzczncykdhh0psuymcy2ntaxmq== CATERPILLAR 416 4ECAN 5PC14675 1991 6700 19W01372 $19,900.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1jmzbmytg4mgu2owzkogi5ogmznzk3mjy4yzkzmtfjmcykdhh0psuymcy1mjq2ng== CATERPILLAR 420D FDP22376 2004 1 X19W01412 $53,000.00 Adna, WA more
Wtk?jhnyyz1kmdywytvmzweymjjlmgjmywzinjm0odq1yjdkzdaxocykdhh0psuymcy0mdmxoq== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD00814 2016 544 17G00083 $99,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kngu5mdm4ytiyn2u0mjfjzgnmztjknzyyyzq1zwi5myykdhh0psuymcyxmjgwnq== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWC01045 2016 360 17G00124 $94,400.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lmznimjyyngiyyzczzmrlzde5ndk5mmjjymrim2nmziykdhh0psuymcy2nti4mw== CATERPILLAR 420F2 4ECB HWC01052 2016 457 17G00116 $84,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mndkyzta2m2eymdg0mde2ytnhmzqyyjy3mwzmmmm1zsykdhh0psuymcyxnjg2nq== CATERPILLAR 420F24ETCB HWD00815 2016 1039 17G00130 $86,200.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iyweyzjixzti0mtbmyzgwzthlmdhhnwrjzjk0ytmxosykdhh0psuymcyxntc3nq== CATERPILLAR 420F2IT HWD00817 2016 429 17G00125 $100,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05y2uzztk4yzm5mzuwngi0zjrlotmzzgrjowewzmuwzsykdhh0psuymcy2mze3nq== CATERPILLAR 420F2IT HWD00821 2016 428 17G00128 $97,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1mmjgwztvhyzuynjqymzjlzgriyzm0odayyjg2mzllzcykdhh0psuymcyzmjywoq== CATERPILLAR 416F2 4ECB HWB00478 2015 1049 15V06578 $95,500.00 Billings, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.