Used Equipment

WHEEL LOADERS/INTEGRATED TOOLCARRIERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1jnzjjndq2zgqwmwvkn2u4zdm5nzizndvjymixyta1osykdhh0psuymcy1nta0mg== CATERPILLAR 980K W7K00634 2012 5694 11A18637 $617,800.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1inja4yjyxnzy1mgzhzjliztk5nmqxmze2njbkodfmncykdhh0psuymcy1njgxoq== CATERPILLAR 924K PWR00573 2012 9144 PL15763 $74,600.00 MONROE, WA more
Wtk?jhnyyz1imtzknji1ymjkmgzhndzhotk0odywoguwodg3mzaxzcykdhh0psuymcyzmjg0oq== CATERPILLAR 966M KJP00619 2014 2251 14A19538 $349,400.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz04nge2zgu0nmnlytm1mgzhzmq4mzg5mzjkmwfkzme2ysykdhh0psuymcy5ndqy CATERPILLAR 980C 63X01184 1979 15718 15W79316 $22,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1imdvjmda4nzq2nwrjztuxztizndqwnzg2nzexngnhnsykdhh0psuymcy1mzezoa== CATERPILLAR 982M K1Y00325 2015 8264 14A19639 $516,300.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz04njgxndjiztvkyjq4mju3zjvlmjblytfkztu5yzk4niykdhh0psuymcy0ndczng== CASE 521E NCF211825 2012 3882 16W00894 $73,600.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1hmgvkogvkogrhzdk0mmfmotq4mmniodu3zge5otnmocykdhh0psuymcy0ntuynq== CATERPILLAR 980G 2KR02355 1998 49639 17W00672 $68,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1my2jkytqwnmy0n2m5mdfiyze1ymi5mdnhngfjowjjyiykdhh0psuymcy2mzmxmq== CATERPILLAR 980K W7K00699 2012 10880 17W01579 $288,600.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz05ogy5y2vkogq3mjjmndaxzgfjmdewnduzntrkzmjjzsykdhh0psuymcyymtuxoq== CATERPILLAR 966H A6D00245 2006 30847 17W01585 $103,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1hngjkzjdimju2mza3mgviyzllmjvmywzhogq1zme1niykdhh0psuymcy2ndi5mg== CATERPILLAR IT28B 1JK00448 1991 15389 X18W00817 $28,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1motviytc0ytnlm2e3ndc1odllzwqxnty4mtuzztdjnyykdhh0psuymcy5ota5 CATERPILLAR IT28B 8JB00918 1986 14989 X18W00818 $25,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1imtrmodjlzwyyngrlzwzkzdbkndfhzwzkymu3mdg5niykdhh0psuymcy3mja4 CATERPILLAR 980K W7K02034 2014 5265 14G02777 $304,300.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jzgm1mmm1nddjnzywnjfhywq0oti5ndiyytc2ogrlniykdhh0psuymcy2mdmzoq== CATERPILLAR 926M LTE00278 2015 1140 18W01253 $140,700.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1jzti4mwy4ndazngnmyzu1yjviyjzmzgvjzmu3zjdhyiykdhh0psuymcy1odm2 MISCELLANEOUS MFGRS CS910 Y150034 2015 2587 X18W01303 $17,500.00 more
Wtk?jhnyyz1jmdfjnmnjnzm3mdrhzmq0ota2zwqwzdizzjnhngi0myykdhh0psuymcy1mdyzng== CATERPILLAR 972M A8P00433 2015 10089 18W01019 $281,600.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1mowqzntixmmrjmde1ztg2yjc5owuwzde1nzgxnmm4zsykdhh0psuymcyzotm3mq== CATERPILLAR 972M A8P00465 2015 9422 18W01020 $273,100.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lmje4ytg4otllntrizjdkogrjndbjzjzlndizztbiyiykdhh0psuymcyzmdu2oa== VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180G 19091 2011 16269 18W01334 $89,500.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lzdvkytdlytezmmflzgy4yje4nti3zjdhyzdmnzviocykdhh0psuymcy2mte0 CATERPILLAR 982M K1Y00397 2015 6074 14G05415 $456,700.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1kyza2mgq3yzvmztg4mje3zjniyji2y2rjymm5mmrlniykdhh0psuymcy0njmyna== CATERPILLAR 982M K1Y00564 2016 6242 15W78895 $378,100.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz04mdm3njaynjezztvinwfmyte5njg0mtm1mzezngu4ysykdhh0psuymcyzmdiyng== CATERPILLAR 982M K1Y00520 2015 4600 15W78484 $440,300.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1lzguyownmyzhmn2rjmjmyowm0ogmzzjbhmda5ntniziykdhh0psuymcyzmtm1nw== CATERPILLAR 950M J1S01856 2019 6 18W01398 $227,800.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz05mtvkmdvmn2i4mzjlmtu0yte4zwnmzjrhyzzjogzkziykdhh0psuymcyyndyzmw== CATERPILLAR 980M KRS00358 2014 9747 19W00820 $249,700.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1mowu2ymfknzgyngq0mjq5odliy2nmodazmmy3zgvjmyykdhh0psuymcyxnjm0mg== CATERPILLAR 982M K1Y01030 2016 3079 16A00140 $447,600.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lzguwmwzkotq5y2rmzgjly2q4mmmym2i1zjhhnmjknsykdhh0psuymcyxndey CATERPILLAR 950G AYB00411 2002 9291 X19A00156 $59,000.00 FAIRBANKS, AK more
Related-products CATERPILLAR 982M K1Y01601 2017 4069 17W00209 $405,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1kzgjiotg0owmzmthmyzq4ote2yzflywriztmymje0osykdhh0psuymcyyodqwmq== CATERPILLAR 938H MJC01659 2011 10525 19G01321A $54,700.00 Bozeman, MT more
Wtk?jhnyyz05mwqxzdiwzmmzndgynje2oda5mjy4otg3owe4mty1nsykdhh0psuymcy1odcwnq== CATERPILLAR 906 JRF02112 2014 667 X19W01383 $75,000.00 Snohomish, WA more
Related-products CATERPILLAR 980M KRS03000 2018 3163 18W01299 $379,900.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz04mwnknzbjnzniytk0yzcwzjq5zjg0zwixzwu5yzuyocykdhh0psuymcy0ntkwmq== JOHN DEERE 624K 641042 2012 21335 19W01388 $58,100.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1imdkyywzjnzqzzdu3n2uxogixmti3nte5yzjkzwzhmyykdhh0psuymcy2njm3 CATERPILLAR 903C2 MW800218 2016 582 X19A00330 $55,555.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz05zmmyywu3y2iznmjhyjbhztkxyjvhn2y3yzc1yzuxosykdhh0psuymcy0nzi3ng== CATERPILLAR 966M KJP02660 2018 2782 17W00820 $315,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jmdywndqyyzy1y2y1odq5ota0ztuznjlkzwmxmdrimsykdhh0psuymcyymji0mg== JOHN DEERE 944K 674756 2016 7587 19W01863 $334,900.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz04njgxmgzkzwyxngjlmgzjzgflytm4ndzlodm1ymfhyyykdhh0psuymcyzndc0ng== CATERPILLAR 938K SWL02440 2014 3600 X20W0221 $135,000.00 Selah, WA more
Wtk?jhnyyz1kztdmytjmnjjhnzrhodq5y2vkmzbimzu0owm1mtyxyyykdhh0psuymcyxntu1nq== CATERPILLAR 980K W7K00411 2011 7055 11W69700 $245,600.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jowi3ntdhyme4otlmyzy2zdvhymm3mtnmngm4ndc0yiykdhh0psuymcy0mti4oq== CATERPILLAR 980K W7K01160 2012 5787 B15371 $542,200.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1kyji2otfhztu0mjk3zja3ztk5mduwndmxm2e3zjrkosykdhh0psuymcyznde3mw== CATERPILLAR 972K Z4W00246 2012 5436 11W69876 $182,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jy2e2ytriytqxytjmmmm4zjliytvimtk2otdiyzk2miykdhh0psuymcy1ntczna== CATERPILLAR 980M KRS00459 2014 6194 14G03636 $434,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jowvjzthknwqwodnmnty5zja4ztc1zwm3mda1yjixnsykdhh0psuymcyzmduyoq== CATERPILLAR 924K PWR00582 2012 14320 PL15360 $80,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jnjvlzjnly2qzntq4zjviywrmngvhnzaynzvlotgwmsykdhh0psuymcyznjy3mw== CATERPILLAR 924K PWR00156 2012 16071 B15939 $129,600.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1myji2ytq0nzvizgy5zdk5y2m1mjc1ymqzn2uyzta5ocykdhh0psuymcyzmdq3 CATERPILLAR 924K PWR00631 2012 13305 PL15776 $150,900.00 Williston, ND more

All equipment subject to price change and/or prior sale.