NC Machinery Logo

Used Equipment

SKID STEER LOADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1jndixodvjmjmxowfhmgizzjuxnzc5mdu1mddmyzbmmcykdhh0pssmmtixnja= CATERPILLAR 257D EZW00709 2015 1271 18W01291 $33,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1mm2rjmdg2mtm4mzyxmjdkzjuynjzjmzflztvjzmexnyykdhh0pssmmjuwmde= JOHN DEERE 317 T00317A101729 2005 939 X18W01189 $18,000.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz04ymi4m2y0y2mym2q1ytm2owrhzwywmtmxmty5owi5ysykdhh0pssmmty5ote= CATERPILLAR 272C RED01729 2009 3681 18A00253 $26,500.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1mndy5nzlkntvlyzaxnzu0zjc3mzkzndm4nzexmznimcykdhh0pssmntayntg= CATERPILLAR 239D H2CN BL900825 2016 1597 19W00889 $34,900.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1mnwrindbizdjlm2jimjuwyjmzndc3zduxy2jkowfhmcykdhh0pssmmzmynde= CATERPILLAR 236 4YZ06035 2003 4250 18W02104 Call Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz05ytq2mdvkzdfizmnkzwq5ytflowq3mjk3zmzlzta0zcykdhh0pssmmjc3nw== CATERPILLAR 216B3 JXM00975 2011 4326 18W02173 $20,900.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1lztm4ywi1ndgwnzayy2i3ymexyju0ztdjymnkzdc2msykdhh0pssmndg1oty= CATERPILLAR 299D1 H3CB GTC00491 2014 3791 19W00743 $42,400.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1myjyyzgiwytmzzjkynzfky2yymzzkmmfhm2zjndm0nyykdhh0pssmodqymw== FORD / NEW HOLLAND L230 NEM483343 2014 2479 19W00706 $20,500.00 more
Wtk?jhnyyz1kodmwy2q1yjflnwvmndhiowyyyzuxzwjlyzqyymqwzcykdhh0pssmmtixotu= CATERPILLAR 259B3 CB YYZ04309 2013 4498 X19W00243 $35,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1hztfjmmjkndjhogvhnje1yzc3ytzknddhzjrmzwfmncykdhh0pssmmjaymjg= CATERPILLAR 299D1 XHP JST00790 2014 2140 19A00216 $57,800.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1kzde0zjgyzwezyte4nzq5otzjmtmwywyymgfkn2nlyiykdhh0pssmodq5ma== BOBCAT T650 ALJG22386 2017 93 19A00239 $62,400.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1mmte4nwuwm2exmjkwnjzkzdy5zmexmzvjmwq1ngezziykdhh0pssmndg3odc= CATERPILLAR 252 FDG01065 2003 1975 X19A00255 $32,000.00 Kenai, WA more
Wtk?jhnyyz05ytazythizjuyy2u3oty3yjc1mzg3n2e4y2jiy2m3niykdhh0pssmmjg2otc= CATERPILLAR 239D H2CN BL900392 2016 1735 19W00890 $36,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1lmjyzmdg0mmq0zjg2mzlmyzllmwrlyzrhzwy2ndc1zsykdhh0pssmndgznda= CATERPILLAR 239D H2CB BL900684 2016 405 15W78964 $60,100.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1jndrjnti4zjyxmjq1zda1yze5otdinty2mdyzndu1ncykdhh0pssmmzmxmtq= CATERPILLAR 226B3 MWD03572 2012 468 11A18735 $31,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kzwy2zwq4n2mzotk0zdhkzjjlmgq4ngyymjgymgrlmsykdhh0pssmndy5mzm= CATERPILLAR 279C TL2CB MBT02554 2011 1171 11A18650 $56,500.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1in2jkzta3odu5ywu3yty2yjc3nge5mzgxyzy2zjqznyykdhh0pssmndy0nte= CATERPILLAR 246C JAY05756 2011 857 10A18443 $32,300.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1kndvln2i1ntdjodu2zwm1yzrinwjjn2q0yjnhmza4osykdhh0pssmmze2mtg= CATERPILLAR 259D H2CB FTL16040 2018 123 17W01530 $70,700.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1lymrlyji1ztc2nzc1nty3y2y3ytc5ytvimwu1ngi3yiykdhh0pssmndawmtg= CATERPILLAR 259D H2CB FTL05202 2015 1890 15J19928 $92,400.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1jote0ogy3njbjnjy4ntu4ywi2owq3m2vmmgqzothmnsykdhh0pssmmzqxntq= CATERPILLAR 277B MDH01853 2005 7600 18W01452 $22,200.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1imzu4zgjhztm1nzdiyjgxodcxyti1ndmyndiwngfhosykdhh0pssmmtu4nty= CATERPILLAR 299D2 XHP DX200458 2016 1236 15G07578 $116,900.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz05zjq1nzm1yta5ztyyzmywy2fmzjq5m2jknzrmmdjjzcykdhh0pssmmtyxotk= CATERPILLAR 249D H2CN GWR00813 2016 449 15N79160 $78,000.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1lnzq0yjg2ntu1mte5otg1otexmwjlmzriy2qymgflncykdhh0pssmmte3mja= CATERPILLAR 279D H2CB GTL02426 2015 1005 14N76507 $97,700.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1lzjc4mdqwytdjnjbmnjzmztuxztaxn2fimmjkzjgyniykdhh0pssmndu4njm= CATERPILLAR 226D HRD01140 2016 316 16V00049 $48,100.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz05zwq0mwjkzgflzgvmzwuyotk4ythjywi4ywfkowmzmcykdhh0pssmmzeznw== CATERPILLAR 246D BYF00544 2014 422 13A19332 $92,700.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1jowm5ymniyzljyja1n2qxognlnjy4mji2mtm4ngm0ncykdhh0pssmndy5mzc= CATERPILLAR 299D2 XHP DX200814 2016 1025 15J20216 $131,900.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz1my2e4yzi4n2niyzm3nzflyteyztblmwm2ntqymtjhosykdhh0pssmnji0ndi= CATERPILLAR 246C JAY03902 2010 10183 17W01070 $20,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05m2rkmtbhm2uxndc0mmvjognknwy1zjjiogq3ytu2myykdhh0pssmntu1mja= CATERPILLAR 299D XHP NLC00296 2012 2354 14A19662 $84,900.00 Prudhoe Bay, AK more
Wtk?jhnyyz1kowq5ntc0y2rjntfkytvmymu2odc3ntvjn2m4odbiziykdhh0pssmndgxnzc= CATERPILLAR 259D H2CB FTL08047 2016 767 15J20210 $69,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz05mjnkzjq2mtfkyje2nge0yjq0y2vhndm2mju4otkwncykdhh0pssmmjm2ody= CATERPILLAR 236D BGZ02649 2016 1373 15N79158 $47,400.00 Tukwila, WA more
Wtk?jhnyyz1myzviodmxnmq4yweznzrmyzrmywi1m2iyoddhnjiyocykdhh0pssmndk0ndm= CATERPILLAR 236D BGZ02674 2016 459 15N79239 $43,900.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1kmtvhmtjjytixnwizndi0ymu2ytkyywqxzgi0njliyyykdhh0pssmmji4ntc= CATERPILLAR 259D H2CB FTL05195 2015 1602 15J19926 $86,400.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1jm2y1ytq4y2yyymjmndfizdrknzc1ztgwztg3owqzzsykdhh0pssmodq4ng== CATERPILLAR 249D H2CB GWR00910 2016 1270 16V00065 $56,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hmdq3nzqznmq3odbjywyxotfjztm0mgm1yzawote4ziykdhh0pssmmju5ndm= CATERPILLAR 259B3 CB YYZ02067 2012 2604 PL15964 $49,200.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05zty5ywrln2y4nwi2ytczymvkowm5ntqymdaxowqxyyykdhh0pssmndg0odg= CATERPILLAR 272D2 H2CB BL200761 2017 1059 16V00809 $56,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lyzaxmzkyymyzodk0otjhy2q1yti0ztmyowm1m2vhysykdhh0pssmnjiwndg= CATERPILLAR 259D H2CB FTL10934 2017 311 18G01224 $63,800.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1inti5ztgyzjexyzyzyzc5otq2nwvlzwyyy2yxyzewocykdhh0pssmmza3nti= CATERPILLAR 236D H2CB BGZ03377 2017 751 18G00197 $42,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kmtbmzwjkotbjywi5njriywu4nmi0mzc2y2qxmjg3mcykdhh0pssmmjyzmdy= CATERPILLAR 236D BGZ02348 2016 305 17G00114 $41,500.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1kyty4nzgwzgywm2ywowiyymyzmjvlngywnmflzmzmzcykdhh0pssmmte5oda= CATERPILLAR 236D H2CB BGZ03375 2017 0 18G00198 $42,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmgyyztnjn2y5zmzhyty3yzyxmjgwztvloda2zme3nyykdhh0pssmmza0na== CATERPILLAR 299D GTC01983 2015 2234 18G00417 $47,700.00 Billings, MT more

All equipment subject to price change and/or prior sale.