NC Machinery Logo

Used Equipment

TRACK EXCAVATORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1lztvhnzc0zdjimtcxodayyjbjmthhzjhjymqznwfhzcykdhh0psuymcyzmdc4ma== CATERPILLAR 305.5DCRCB FLZ00819 2011 986 10A18447 $167,100.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1lmjziytk5n2m1m2u4otrjymy1y2rkymy4zgjkzjjmosykdhh0psuymcy1nzeynq== CATERPILLAR 301.7D CRN LJ800345 2015 745 15N77862 $32,900.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1jmwvlmdnkn2vjzjm2zjbkyznhn2y3ngu2zmzmngi1osykdhh0psuymcyznjq4mg== CATERPILLAR 305E2 CRCB H5M01159 2016 523 16W01169 $71,500.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjewote5yjrkywvmyzuxzwzlzgjimzmyotk2mmviniykdhh0psuymcyymjc3mw== CATERPILLAR 323F L YEJ00229 2015 2916 14N77043 $157,200.00 TUKWILA, WA more
Wtk?jhnyyz1kzjjjztqxyzzkn2flzdmwzwy4otringi2mgjimdniocykdhh0psuymcyxntm1ma== CATERPILLAR 305E2 CRCB H5M01146 2016 490 16W00957 $69,100.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1mngu5mdi0nmuzn2ewnwm3otfmytaxyjflmdexmwzjnyykdhh0psuymcyymtuznw== CATERPILLAR 305E2 CRCB H5M01153 2016 422 16W00956 $72,100.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1ioty5nji3nti4ythmmmuwzdu4zgi0ytniytmzzdyynyykdhh0psuymcyyndu4oa== CATERPILLAR 308E2 CRCB FJX05461 2016 1461 15J20177 $104,400.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1imzrmnja2ztk3mtzjndnmzjc2nmvinwm4ndewyzuyysykdhh0psuymcy0nza4 CATERPILLAR 320E LRR TFX00521 2013 5291 12W72338 $165,600.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1kngu0mta1mmq3ngu1mdgwyzi3nti0zgfhyjiymzy5zcykdhh0psuymcy0mtizoa== JCB 330L SLPJS102XE0712678 1999 6455 X16W01162 $59,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04mmfiogq4zdzhzju1zgq0zwixmzzlotnmyjnkm2q3ocykdhh0psuymcy0ndi3ng== CATERPILLAR 305E2 CRCB H5M01160 2016 715 16W00949 $71,900.00 TUKWILA, WA more
Wtk?jhnyyz04ndayyzbhnzvlzmexogvlota5zjy0mzdlotgxzdvmncykdhh0psuymcyynzqymg== CATERPILLAR 303.5E2CRB JWY00634 2015 419 16W00951 $59,600.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1kmwy0otqwmde1nzyxodywoty5n2iwmjbknzblnwvkniykdhh0psuymcyznty5ng== JOHN DEERE 200C LC 503203 2002 10433 17W00034 $36,600.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1modyzndawodixnju4mdnmy2e3zmjjntixnjq0nmnmyiykdhh0psuymcy0ndq4ng== EXODUS MX447L 447-10-009 2010 4111 16W00747 $226,500.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz04ztu2mgvjmzfhndk3mmjlogy4ogm4ntk1ngywytjlnyykdhh0psuymcy2mjq3na== CATERPILLAR 304E2 CRCB ME400780 2016 350 15J20085 $46,900.00 WASILLA, AK more
Wtk?jhnyyz1motyxzwq1zte3mdmznjq4yjq3zgu4y2q2mgu4mgq1ocykdhh0psuymcy1ndm0nw== CATERPILLAR 304E2 CRCB ME400762 2016 456 15J20087 $80,000.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz04yznmmmy4ndu1ztmxotm3ogy0ymu0mtyxytqymmm1yiykdhh0psuymcy0ntc4nw== CATERPILLAR 305.5E2CRB CR500689 2016 932 15A20089 $101,400.00 WASILLA, AK more
Wtk?jhnyyz05zjq5nzgyztq2ymqxywexotgxyze5ndiwmzziogi0myykdhh0psuymcyzndy5oa== CATERPILLAR 304E2 CRCB ME400770 2016 357 15J20088 $46,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1jmmm5zdu4zdkzzthjnwq3yjq4ywqyzme0zwi3mgqwmiykdhh0psuymcy2nda5mq== CATERPILLAR 304E2 CRCB ME401283 2016 453 15J20218 $79,300.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1izjhkzgnhndnkntrjmwuzztrkmji1zmi4ndnlztg1ziykdhh0psuymcyxnziwmw== CATERPILLAR 305.5E2CRB CR504976 2018 688 17W01552 $77,700.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1kmjnimweznta2m2e0ytrkzgiwnzuxzmq4mwiwndlhocykdhh0psuymcyyodcxmw== CATERPILLAR 303.5E2CRB JWY00981 2016 240 15A20173 $44,200.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1hnzqym2qynmrkmdq0nza4zdnlntbim2eyngi5nmy3zsykdhh0psuymcy2mdm4nq== CATERPILLAR 303.5E2CRB JWY01249 2016 191 16A00007 $45,000.00 WASILLA, AK more
Wtk?jhnyyz1mnjniode1ythjnjy1zdziyzhmnjcwy2y0zwrhzdmxmyykdhh0psuymcyxmdk4mq== CATERPILLAR 304E2 CRCN ME402508 2017 537 16W01105 $52,300.00 MONROE, WA more
Wtk?jhnyyz1kyte1zta3ywvmzmvjzje0ytdlngq1njg4mwyxyju4mcykdhh0psuymcyxmtazng== CATERPILLAR 305E2 CRCB H5M04904 2017 459 17W00406 $73,500.00 MONROE, WA more
Wtk?jhnyyz05ngvjmwrkmtjmyzm4ngfmywyzmguxmdbknme2nwmwnyykdhh0psuymcy1odu1nq== CATERPILLAR 305E2 CRCB H5M02267 2016 647 17W01638 $69,700.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz04zmfjogm0mdcymddhmdhmzjywywzinwqyzjvkzdblosykdhh0psuymcy1otyyng== CATERPILLAR 305E2 CRCB H5M02597 2016 633 17W01637 $67,900.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1imjdlmdnmmdm1zjezndbmodywyzuzzmqwnwy5yzm4zsykdhh0psuymcyyndu3ma== CATERPILLAR 305E2 CRCB H5M02851 2016 375 17W01644 $70,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1jndm4ywizmzgwnmfmzjmzotezm2rhn2njntuyotywyiykdhh0psuymcy1odqy CATERPILLAR 305E2 CRCB H5M02854 2016 83 17W01643 $69,000.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz04yzfizdu2odu4oda5yjyzodizogriy2yyndzkyjvlocykdhh0psuymcyzodezmw== CATERPILLAR 305E2 CRCB H5M02655 2016 694 17W01642 $70,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1howjmnde2mte1odjhytg5ognkmdliyjkxmjjjywzlmcykdhh0psuymcy5nji3 CATERPILLAR 305E2 CRCB H5M02660 2016 740 17W01641 $72,100.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz04zgjiymfjm2rmmzgzy2yzogvhztmxmje0mjqwm2qxzcykdhh0psuymcy2nte1mg== JOHN DEERE 60G F286300 2015 1052 16W01147 $60,700.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz05mtrmogriogvlyme2mgzkowi5ndaxzmm2otuyyza2zsykdhh0psuymcyymzk3na== CATERPILLAR 305E2 CRCN H5M04903 2017 733 17W00545 $66,400.00 TUKWILA, WA more
Wtk?jhnyyz1jogniytq0ymi5y2i3zdizogy3zgmwodhhmza5mtfimiykdhh0psuymcy0mze2mw== CATERPILLAR 303.5E2CRN BG800600 2015 2024 18W00433 $31,100.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1knjcyndhjnjezmgmzzmywyja2yzkxm2qxmmm4yjnkncykdhh0psuymcy0mdu5ma== CATERPILLAR 303.5E2CRN BG800659 2015 2061 18W00431 $42,500.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz04mdnhmdq4zwy3nduwytqzzgq3owu2ywfmoda3mmi1niykdhh0psuymcyzodgx CATERPILLAR 305E2 CRCB H5M05084 2017 611 18W02161 $65,900.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1lmje4odhlyjk1odlizjq0ztc4mza5mwnmyznioge4yiykdhh0psuymcyzmdmymg== VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC140BLC 12170 2006 12210 18W01011 $36,000.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz05nthlmzu0mmezzwiymzm4otc4ndixzgu2y2q3ndiwyyykdhh0psuymcy1njm1ma== VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC140BLC 12717 2007 9090 18W01012 $32,900.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1kowu1othhyznmzjyxm2m2ytvinzi3mgvkmja4yznmmcykdhh0psuymcyxndg1na== CATERPILLAR 308E2 CRCB FJX09858 2018 308 X18A00113 $141,555.00 Kenai, AK more
Wtk?jhnyyz1lm2yzyzm4njvlytjkyzdjowe0mmi1mwqxnmq3ndiwmcykdhh0psuymcyxmdu4na== CATERPILLAR 320C L PAB06521 2006 6000 X18A00112 $98,000.00 Kenai, AK more
Wtk?jhnyyz1jmde4ndrjotjlnznjogvlzjkwzje0zdg4ogm4zmmxnyykdhh0psuymcy2mdqwoq== CATERPILLAR 305E2 CRCB H5M05211 2017 819 18W02162 $66,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1mmjmxmdu4ndbjmjawymeyywy0zti5nzlkzwmzmzrknyykdhh0psuymcyznzuyna== CATERPILLAR 314E LCR ZJT01274 2015 4470 18W01252 $147,600.00 Wenatchee, WA more

All equipment subject to price change and/or prior sale.